Gramatika

1.lekce        UKAZOVACÍ ZÁJMENA (this/these, that/those)
Ukazovací zájmena se velmi často používají v běžné řeči, proto je dobré znát je perfektně. Jsou naštěstí jen čtyři.

1. LEKCE      VZOROVÉ VĚTY    /video/

2.lekce        ČLEN A ZÁJMENO NESMÍ BÝT VEDLE SEBE

2.lekce        MNOŽNÉ ČÍSLO PODSTATNÝCH JMEN

2. LEKCE      VZOROVÉ VĚTY    /video/

3.lekce        SLOVOSLED
Zatímco v češtině skloňujeme, v angličtině nikoli (school, school, school = tzn. slova nelze skloňovat!) Pouze podle slovosledu rozpoznáme, o jaký tvar slova se jedná!

3. LEKCE      VZOROVÉ VĚTY    /video/

4.lekce        JAK PŘELOŽIT ZÁJMENA SVŮJ, SVÁ, SVÉ?
Angličtina tato zájmena NEMÁ, proto použijeme přivlastňovací zájmena. (Jak poznáme, které z nich použít? Musíme to odvodit podle osobního zájmena.)

4. LEKCE      VZOROVÉ VĚTY    /video/

5.lekce        ROZDÍL MEZI PŘÍTOMNÝM ČASEM PROSTÝM A PRŮBĚHOVÝM

5. LEKCE      VZOROVÉ VĚTY    /video/

6.lekce        VAZBA "THERE IS/THERE ARE"
Proč je na začátku některých vět tato vazba? Aneb jak si zapamatovat vazbu „THERE IS/ARE“.

6. LEKCE      VZOROVÉ VĚTY    /video/

7.lekce        MODÁLNÍ SLOVESA - JAK SI JE ZAPAMATOVAT?

7.lekce        MODÁLNÍ SLOVESA "MUST" A "HAVE TO"
Jaký je rozdíl mezi "MUST" a "HAVE TO"? Kdy se které sloveso používá?

7. LEKCE      VZOROVÉ VĚTY    /video/

8.lekce        Budoucí čas „GOING TO“: Co přesně můžeme touto vazbou vyjádřit?

8.lekce        ZÁJMENA PO PŘEDLOŽKÁCH (předmětné tvary zájmen)

8.lekce        VĚTY, ZAČÍNAJÍCÍ NA "ABY" (vazba předmětu s infinitivem)

8. LEKCE      VZOROVÉ VĚTY    /video/

9.lekce        RŮZNÉ VÝZNAMY SLOVA "WHAT"

9. LEKCE      VZOROVÉ VĚTY    /video/

10.lekce        „DO/DOES“ jako důraz v KLADNÉ VĚTĚ OZNAMOVACÍ

10. LEKCE      VZOROVÉ VĚTY    /video/

11.lekce        Po SLOVESECH SMYSLOVÉHO VNÍMÁNÍ jsou PŘÍDAVNÁ JMÉNA
Jak např. říci „něco hezky voní“, „něco dobře chutná“?

11. LEKCE      VZOROVÉ VĚTY    /video/

12.lekce        „SOME“, „ANY“ a jejich složeniny

12. LEKCE      VZOROVÉ VĚTY    /video/

13.lekce        Jak vytvořit otázky PODMĚTNÉ? A jak se liší od otázek PŘEDMĚTNÝCH?

13.lekce        Jak rozpoznat otázky PŘEDMĚTNÉ a jak je vytvořit?

13. LEKCE      VZOROVÉ VĚTY    /video/

14. lekce      BUDOUCÍ ČAS PROSTÝ (will, going to, průběhový čas)
Tři nejpoužívanější BUDOUCÍ ČASY, a jak si je co nejlépe zapamatovat.

14. LEKCE      VZOROVÉ VĚTY    /video/

15. lekce      KRÁTKÉ STRUČNÉ ODPOVĚDI - SOUHRN (be, have, významová slovesa, will)
Na OTÁZKY TYPU ANO/NE odpovídáme v angličtině tzv. „KRÁTKOU STRUČNOU ODPOVĚDÍ“.

15. lekce      BUDOUCÍ ČAS PRŮBĚHOVÝ (What will you be doing tonight?)
Jak se tento čas tvoří, co znamená, kdy se používá.

15. LEKCE      VZOROVÉ VĚTY    /video/

16. lekce      ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB pro 1. a 3. osobu (Let me do it. Let’s go.)

16. lekce      PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB „bych“ (WOULD, COULD, SHOULD)

16. LEKCE      VZOROVÉ VĚTY    /video/

17. lekce      Jak co nejlépe pochopit PŘEDLOŽKU „IN“

17. lekce      Jak co nejlépe pochopit PŘEDLOŽKU „AT“

17. LEKCE      VZOROVÉ VĚTY    /video/

18. lekce      SAMOSTATNÁ přivlastňovací zájmena ("this coat is YOURS")

18. LEKCE      VZOROVÉ VĚTY    /video/

19. lekce      PŘIVLASTŇOVACÍ PÁD V MNOŽNÉM ČÍSLE ("teachers' cars", "women's rights", etc.)

19. lekce      BUDOUCÍ ČASY ("My schedule for today")
Jak co nejlépe vyjádřit plány pro nejbližší budoucnost, rozvrh činností na dnešní den.

19. lekce      Vazba "BE ABOUT TO" ("už už jít něco dělat, každou chvíli jít něco dělat")

19. LEKCE      VZOROVÉ VĚTY    /video/

20. lekce      Zájmena "ANOTHER, OTHER, OTHERS" (jiný/další/ještě jeden; jiní/další)

20. lekce      Zájmeno "THE OTHER" (ten druhý; ti druzí/ti ostatní)

20. lekce      Zájmena "SOME OTHER" a "THE OTHER" (jiný, další; ten druhý) - před nepočitatelnými podstatnými jmény

20. LEKCE      VZOROVÉ VĚTY    /video/

21. lekce      MINULÝ ČAS PROSTÝ (Významová slovesa pravidelná)

21. lekce      MINULÝ ČAS PROSTÝ (Významová slovesa nepravidelná - GO, DO, MAKE, LOSE, FIND, HAVE)

21. lekce      MINULÝ ČAS PROSTÝ (Sloveso "BE")

21. lekce      MINULÝ ČAS PROSTÝ (Slovesa modální)

21. lekce      Různé významy SLOVESA „COULD“

21. lekce      ČLENY U JMEN A NÁZVŮ - CELKOVÝ SOUHRN

21. LEKCE      VZOROVÉ VĚTY    /video/

22. lekce      MINULÝ ČAS PROSTÝ: ČASOVÁ URČENÍ (yesterday, last, all, ago)

22. lekce      MINULÝ ČAS PROSTÝ: OTÁZKY PODMĚTNÉ A PŘEDMĚTNÉ
Pokud otázky začínají výrazy „WHO“, „WHICH“ nebo „WHAT“, musíme rozlišovat tvorbu OTÁZEK PODMĚTNÝCH/PŘEDMĚTNÝCH.

22. lekce      MINULÝ ČAS PROSTÝ (Významová slovesa nepravidelná - SIT, SPEND, TAKE, SPEAK, GET, BUY, PUT, THROW)

22. LEKCE      VZOROVÉ VĚTY    /video/

23. lekce      ČLENY U OBECNÝCH PODSTATNÝCH JMEN

23. lekce      "A... OF MINE" (člen a zájmeno nemohou stát vedle sebe)

23. lekce      "THIS... OF MINE" (dvě zájmena nemohou stát vedle sebe)

23. lekce      MINULÝ ČAS PROSTÝ: VYPRÁVĚNÍ

23. lekce      MINULÝ ČAS PROSTÝ (Významová slovesa nepravidelná - SWIM, WEAR, SEE, MEET, SLEEP, SWEEP, DIVE)

23. LEKCE      VZOROVÉ VĚTY    /video/

24. lekce      Výraz "HODNĚ" (A LOT OF, MUCH, MANY)

24. lekce      Výrazy "MÁLO" a "TROCHU/PÁR/NĚKOLIK" (LITTLE, A LITTLE, FEW, A FEW)

24. lekce      Násobné číslovky (JEDNOU, DVAKRÁT, TISÍCKRÁT, MILIONKRÁT, MNOHOKRÁT, atd.)

24. lekce      Jak "počítáme" NEPOČITATELNÁ podstatná jména

24. LEKCE      VZOROVÉ VĚTY    /video/

25. LEKCE      VZOROVÉ VĚTY    /video/

26. LEKCE      VZOROVÉ VĚTY    /video/

27. LEKCE      VZOROVÉ VĚTY    /video/

28. LEKCE      VZOROVÉ VĚTY    /video/

29. LEKCE      VZOROVÉ VĚTY    /video/

30. LEKCE      VZOROVÉ VĚTY    /video/

31. LEKCE      VZOROVÉ VĚTY    /video/

code by zatamoko.cz

© 2016-2019 by Kamila Spurna