Obchodní podmínky

1. PŘIHLÁŠENÍ DO KURZU
a) Zájemci o kurz se přihlašují prostřednictvím Objednávky (v Menu) nebo zasláním emailu na adresu info@anglictinajasne.cz. Na základě objednávky bude zájemce kontaktován emailem - bude mu sděleno, zda je v kurzu volné místo, bude pro něj vytvořena závazná rezervace a budou mu poskytnuty informace, jak si počínat dál. Objednání kurzu se považuje za závaznou přihlášku a vzniká tím smluvní vztah. Na takto provedenou objednávku se vztahují storno podmínky, uvedené v těchto Obchodních podmínkách.
b) Zápis zájemce do kurzu je možný pouze v případě volných míst v kurzu. Po obdržení objednávky dostane žadatel instrukce k úhradě kurzovného, včetně informací, do kdy je nutné provést platbu. Pokud nebude termín dodržen, může být žadatel po této lhůtě z kurzu vyřazen a nahrazen jiným objednavatelem. Nedodržení termínu splatnosti kurzovného však neznamená automatické zrušení kurzu. Závazná objednávka kurzu může být zrušena výhradně zasláním emailu na adresu info@anglictinajasne.cz. Na rušení jakékoliv závazné objednávky se vztahují storno podmínky, uvedené v těchto Obchodních podmínkách.
c) Objednávky kurzů jsou zpracovávány dle došlého pořadí. V případě, že zájem převyšuje kapacitní možnosti kurzu, bude objednavateli nabídnut nejbližší následující termín s přednostní předběžnou rezervací.

2. ÚČAST VE STUDIJNÍM PROGRAMU „KOMFORT“
Pokud si žadatel zakoupí kurz se studijním programem Komfort (uhradí jednorázově rok studia), pak si může sám stanovit datum, kdy si přeje studium zahájit. Musí tak učinit nejpozději do 3 měsíců od zakoupení kurzu. Pokud klient studium do té doby nezahájí, zaplacená částka bez náhrady propadá.

3. VÝPADKY INTERNETU
Organizátorka nenese odpovědnost za případné škody, které vzniknou kurzistům z důvodů, které není schopna organizátorka ovlivnit. Jedná se zejména o poruchy funkčnosti internetu, který je nutný pro fungování online kurzů. Za výpadky internetového připojení nese odpovědnost výhradně poskytovatel internetového připojení. Stejně tak organizátorka nezodpovídá za možné výpadky a poruchy www stránek, na kterých kurzy fungují. Za tyto výpadky nese odpovědnost výhradně provozovatel serveru, na kterém jsou stránky umístěny.

4. SPLATNOST KURZOVNÉHO
a) Kurzovné je splatné dle instrukcí, které žadatel obdrží emailem po zaslání objednávky. Pokud termín splatnosti objednavatel nedodrží, není záruka jeho zařazení do vybraného kurzu v požadovaném termínu.
b) Kurzovné ve studijních programech Pohoda, Klasik, Extra se platí formou měsíčních splátek. Tato platba je splatná vždy k 20. dni v měsíci na měsíc následující. Pokud není kurzovné uhrazeno včas, obdrží kurzista upomínku. Spolu se zasláním upomínky je také automaticky vstup do lekcí online kurzu zablokován.

5. ZPŮSOB PLATBY KURZOVNÉHO
a) Platbu kurzovného je možno provádět výhradně bankovním převodem (ne složenkou!), a to až v okamžiku, kdy lektorka zašle objednavateli variabilní symbol platby. Pokud uhradíte kurzovné dříve a bez dohody s lektorkou, vystavujete se nebezpečí, že vaše platba nebude správně identifikována nebo že zaplatíte za kurz, ve kterém již není volné místo.
b) Platby se zasílají na účet:
mBank: číslo účtu 670100-2213324796/6210
variabilní symbol: bude vám přidělen po přijetí objednávky
konstantní symbol: 0308

6. CENY KURZŮ A VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
Ceny kurzů jsou smluvní a smluvní vztah vzniká v okamžiku, kdy zájemce kurz objedná prostřednictvím Objednávky (na těchto webových stránkách) nebo zasláním emailu na adresu info@anglictinajasne.cz. Písemná podoba smlouvy se nevyhotovuje. Vytvořením závazné objednávky vyjadřuje žadatel zároveň svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a stvrzuje, že zná obsah těchto obchodních podmínek a storno podmínek a souhlasí s nimi v plné výši. Uhrazení kurzovného se považuje za projev svobodné vůle každého objednavatele a ten tímto potvrzuje, že tak neučinil ani v tísni ani pod nátlakem.

7. STORNO PODMÍNKY
a) Veškeré změny a storna přihlášek do kurzů přijímá lektorka pouze formou emailu na adresu info@anglictinajasne.cz, přičemž rozhodující je datum doručení emailu. Z důvodů občasné nespolehlivosti elektronické pošty ověřte si prosím vždy do 24 hodin po odeslání emailu, zda byl doručen (na tel. čísle 607-720-544). Storna přihlášek se nepřijímají žádným jiným způsobem (pouze formou emailu).

Studijní programy Pohoda, Klasik, Extra:
Při odhlášení z těchto studijních programů platí tyto storno podmínky: Při odhlášení z kurzu do 10 dnů před zahájením dalšího studijního měsíce se žádné storno poplatky neplatí. Při odhlášení z kurzu později, než 10 dnů před zahájením dalšího studijního měsíce, činí storno poplatky 100%. To znamená, že kurzista je povinen uhradit kurzovné ještě na následující měsíc studia, protože se včas z kurzu neodhlásil. Současně může kurzista v tomto měsíci ještě plně využívat všech služeb studijního programu. Studijní měsíc je časově shodný s měsícem kalendářním. Pokud se účastník kurzu z kurzu neodhlásí vůbec, když už si nepřeje další měsíc studovat, bude nadále účtováno storno 100%, neboť pro takového kurzistu je v kurzu blokováno místo. Storno poplatky budou vymáhány i v případě, že povinná platba měsíčního kurzovného nebyla účastníkem kurzu vůbec poukázána.

Studijní program Komfort:
Tento studijní program zrušit nelze, celá úhrada propadá. Výjimku tvoří hospitalizace delší než 3 měsíce, kdy současně nebudete jevit zájem ve studiu pokračovat. Při předložení potvrzení od lékaře o této hospitalizaci vám bude vrácena nevyčerpaná poměrná část kurzovného. V žádném jiném případě se kurzovné nevrací.

b) Každý objednavatel kurzu může svou objednávku zrušit do 48 hodin od objednání kurzu (vytvoření objednávky). Každá objednávka zaznamenává den a přesný čas, kdy byla vytvořena.
c) Splatnost všech storno poplatků je nejpozději do 7 kalendářních dnů od data, kdy byla účast v kurzu zrušena.
d) Pokud není storno poplatek uhrazen včas, pak od osmého dne jsou účastníkovi účtovány úroky z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení.
e) Pokud žadatel kurz objednal, ale neuhradil v termínu kurzovné a zároveň nezrušil svou účast v kurzu, je považován stále za přihlášeného účastníka a vztahují se na něj storno poplatky.

8. PŘESTOUPENÍ DO JINÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU
a) Přestup do jiného studijního programu není nijak zpoplatněn. Např. kurzista, který studuje v programu Extra a zjistí, že nestíhá pracovní tempo, může přestoupit od dalšího měsíce do programů Klasik nebo Pohoda, které jsou časově méně náročné. Musí to ale nahlásit do 20. dne v měsíci na měsíc následující.
b) V rámci programu Komfort není přestup možný.

9. PŘERUŠENÍ STUDIA
a) U programů Pohoda, Klasik, Extra studium přerušit lze. Přerušit studium je možné zdarma pouze jedenkrát za 12 měsíců. Přerušení může trvat minimálně 1 měsíc, maximálně 6 měsíců v kuse. Přerušení studia je spíše určené pro výjimečné situace (dovolená, nemoc, dočasný nedostatek času na studium, vážné osobní problémy, atd.). Vstup do již zpřístupněných lekcí samozřejmě zůstává. Konzultace a zasílání domácích úkolů v době přerušení není možné.
b) Přerušení studia musíte lektorce ohlásit prostřednictvím emailu nejpozději do 20. dne v měsíci na měsíc následující.
c) Pokud si budete přát opakovaně studium přerušit během 12 měsíců, potom zaplatíte za každý měsíc přerušeného studia administrativní poplatek 300,-Kč za to, že je vám v kurzu blokováno místo.
d) U studijního programu Komfort studium přerušit nelze. Kurzovné se v tomto případě nevrací. Výjimku tvoří pouze případ, kdy by u vás nastala delší hospitalizace nebo výjimečná rodinná situace (úmrtí v rodině, rozvod, jiná dramatická událost). V tom případě vám bude studium po dohodě o tuto dobu prodlouženo.

10. ZRUŠENÍ KURZU
a) Pokud se kurzista rozhodne již dále nestudovat, je povinen své studium zrušit. Za zrušení kurzu se nepovažuje skutečnost, že kurzista svévolně, a aniž by lektorce cokoliv oznámil, přestane platit kurzovné. Výpověď ze studia se provádí zásadně zasláním emailu na adresu info@anglictinajasne.cz. Neobdrží-li kurzista na tento email do 48 hodin odpověď, je pravděpodobné, že email nebyl doručen a v takovém případě je třeba poslat email znovu nebo si ověřit doručení výpovědi telefonicky na čísle 607-720-544.
b) Výpověď ze studia je možno podat vždy nejpozději k 20. dni v měsíci na měsíc následující. Rozhodující je datum doručení výpovědi.
c) Pokud není kurzovné uhrazeno včas, pak od 8. dne zpoždění jsou kurzistovi účtovány úroky z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení. Tyto úroky jsou účtovány až do dne, kdy účastník kurzu uhradí veškeré dlužné kurzovné včetně úroků z prodlení.
d) Kurzisté v programu Komfort nemohou kurz předčasně ukončit. Pokud tak učiní, celé kurzovné propadá. (Výjimku tvoří pouze případ, kdy by u vás nastala hospitalizace, delší než 3 měsíce, a vy byste opravdu chtěli kurz ukončit. Po předložení potvrzení od lékaře vám bude vrácena nevyčerpaná, poměrná část kurzovného.)

11. ZÁVĚR
Veškerá přání, připomínky a nesrovnalosti, vzniklé nad rámec těchto Obchodních podmínek budou řešeny s maximální snahou vyjít vstříc a v odůvodněných případech sjednávat nápravu. Děkuji vám za důvěru a věřím, že budete s mými službami spokojeni.

code by zatamoko.cz

© 2016-2019 by Kamila Spurna