KURZ ANGLIČTINY ONLINE
Ucelený a originální studijní program
Názorně, polopaticky, detailně
ANGLIČTINA PRO VÁS BUDE EASY

Zjistit více

O kurzu

KURZ ANGLIČTINY ONLINE

Anglicky z pohodlí domova

ANGLICKY JASNĚ, SROZUMITELNĚ, POLOPATICKY

POZOR! OD 1. 10. 2022 ZVÝHODNĚNÉ CENOVÉ BALÍČKY PRO STUDENTY, DŮCHODCE, SAMOŽIVITELKY, ZAMĚSTNANCE V RÁMCI FKSP (Fond kulturních a společen. potřeb): BALÍČEK 1: Lekce č. 2 - 11, cena 1 199,- BALÍČEK 2: Lekce č. 12 - 21, cena 1 199,- BALÍČEK 3: Lekce č. 22 - 31, cena 1 199,- BALÍČEK 4: Lekce č. 2 - 31, cena 3 499,- PŘIHLÁŠKA: Do e-mailu (info@anglictinajasne.cz) napište, o jaký balíček máte zájem.

Jste „věční začátečníci“ v angličtině? Nebo si potřebujete oprášit základy? Dost věcí sice chápete, ale pořád nevíte, JAK NA TO?
Pak přesně pro vás je tento internetový kurz. Lekce jsou podány srozumitelnou formou, takže učivo dobře pochopíte.

Jde o ucelený studijní systém, budete mít jistotu, že vám nic důležitého neunikne. V rámci celého kurzu se naučíte přes 3 500 slovíček, čeká na vás zhruba 370 gramatických cvičení. Můžete studovat, kdykoliv máte náladu, učíte se z pohodlí domova. "Polopaticky" psané texty, mnemotechnické pomůcky a cvičení vám pomohou, abyste snadno pochopili hlubší souvislosti. Jakékoliv nejasnosti navíc můžete konzultovat se zkušenou lektorkou Mgr. Janou Schön.

V 31 lekcích se naučíte to nejdůležitější. Se SLOVÍČKY vám pomohou kartičky a zvukové slovníky. Výklad GRAMATIKY je pojat originálně a nově, pochopíte gramatické jevy do hloubky, porozumíte souvislostem. Zvládnuté učivo si ověříte pomocí CVIČENÍ, která můžete vyplňovat buď na počítači nebo si vytisknete listy se cvičeními a vyplníte vše ručně (v obou případech je zaručena kontrola chyb). Součástí lekcí jsou zvukové NAHRÁVKY se „vzorovými“ větami, které slouží k opakování nejdůležitější gramatiky a slovíček. Na konci každé lekce budete PŘEKLÁDAT TEXTY. Součástí kurzu jsou bonusové (nepovinné) úkoly, které můžete zaslat e‑mailem lektorce, a ta vám je opraví a vysvětlí chyby.

VÝUKA PŘES SKYPE: Vhodné pro (věčné) začátečníky, mírně a středně pokročilé studenty. Výuku přes Skype lze kombinovat s online kurzem či výuka může probíhat samostatně. Součástí každé hodiny je konverzace, gramatika (lektorka vše důkladně a trpělivě vysvětlí, neboť správné pochopení je základ), čtení, překlady. Sami si sestavíte vlastní "učebnici" na základě pracovních listů, slovíček, cvičení, textů, neboť aktivní prací si dané učivo lépe zapamatujete. Každá lekce trvá 60 minut, 1x týdně, 390,-. Přihlásit se můžete prostřednictvím e-mailu info@anglictinajasne.cz.

LEKTORKA: Po studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze lektorka Mgr. Jana Schön žila 8 let v USA (Los Angeles, Kalifornie). Po návratu do ČR (2005) založila kurz angličtiny pro jednotlivce, který stále provozuje v Příbrami. Jak sama říká: "Učit angličtinu mě baví, především práce s věčnými začátečníky, kteří mají ve všem chaos… Tak jim ten chaos pěkně odbourávám, dokud nezačnou angličtinu ovládat." :-)

Zpracováváme údaje dle evropské legislativy. Odesláním přihlášky vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Zásady pro nakládání s osobními údaji klientů v souladu s GDPR (General Data Protection Regulation) - zde: GDPR

1. LEKCE ZDARMA

Můžete si vyzkoušet 1. lekci zdarma, abyste viděli, jak kurz funguje.

Obsah kurzu

1. lekce:

●● Co vás v tomto kurzu čeká? (Instrukce) ●● PODSTATNÁ JMÉNA ●● ČLENY ●● POUŽITÍ ČLENŮ ●● SLOVESO „TO BE“ (být) ●● UKAZOVACÍ ZÁJMENA (1. část)
- Weather (počasí)
- Where are you from? (Odkud jste?)
- At home/work/the language school
- Above/under, on, in front of/behind...
- Jak dosáhnout pokroku ve studiu, struktura kurzu

2. lekce:

●● INFINITIV ●● SLOVESO „TO HAVE (got)“ (mít/vlastnit) ●● MNOŽNÉ ČÍSLO PODSTATNÝCH JMEN ●● UKAZOVACÍ ZÁJMENA (2. část) ●● ČLEN A ZÁJMENO NESMÍ BÝT VEDLE SEBE
- Krátké stručné odpovědi
- Colours (barvy)
- Numbers (čísla 1-100)
- How old are you? (Kolik ti je?)

3. lekce:

●● PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ ●● "KDE, KDY, PROČ, CO, JAK" V OTÁZCE ●● SLOVOSLED (věta oznamovací) ●● ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB (pro 2. osobu) ●● ČLENY (použití)
- Here/there/over there (zde/tam/támhle)
- Write to, say hello/hi to (psát, pozdravit)

4. lekce:

●● PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENA ●● PŘIVLASTŇOVACÍ PÁD ●● PŘEHLED SLOVES: BE/HAVE/VÝZNAMOVÁ SLOVESA ●● DVĚ VÝZNAMOVÁ SLOVESA
- "Give" nebo "take" (dát, vzít)
- Základní lidské potřeby (hlad/žízeň, atd.)
- Krátké stručné odpovědi
- Greetings (pozdravy)

5. lekce:

●● PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ ●● ROZDÍL MEZI PŘÍTOMNÝM ČASEM PROSTÝM A PRŮBĚHOVÝM ●● PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ - VYJÁDŘENÍ BUDOUCNOSTI
- Chystat snídani/snídat, atd.
- Směr: jet/odjet, přijít/přijet, vrátit se, atd.
- "Go" nebo "come" (odjet, přijet)
- Days of the week (dny v týdnu)
- Vyjádření času (hovorově)

6. lekce:

●● SLOVOSLED A VAZBA "THERE IS/THERE ARE" ●● TÁZACÍ DOVĚTKY ●● PŘÍSLOVCE FREKVENCE
- Když něčemu dáváme přednost (prefer)
- Jakou to má barvu/tvar?
- Z čeho je to vyrobeno?

7. lekce:

●● MODÁLNÍ SLOVESA ●● CAN + slovesa smyslového vnímání ●● „MUST/NEEDN’T” nebo „HAVE TO/DON’T HAVE TO”? ●● MAY/MAY NOT (možná, smět)
- Teach, study, learn (vyučovat, studovat, naučit se)
- "True" nebo "right" (pravdivý)
- "Good" nebo "well" (dobrý, dobře)

8. lekce:

●● BUDOUCÍ ČAS „GOING TO“ ●● ZÁJMENA PO PŘEDLOŽKÁCH ●● „POVÍDÁNÍ“ O PŘEDLOŽKÁCH ●● JAKÝ JE ROZDÍL MEZI „AT“ a „IN“?
- Good/bad at (dobrý/špatný v)
- Ask for, ask about, ask questions
- Explain sth to sb (vysvětlit)
- Vedlejší věta, začínající na „aby“

9. lekce:

●● SOMEBODY IS..., SOMETHING IS... ●● JEDEN ZÁPOR VE VĚTĚ ●● JEDNO SLOVO MŮŽE BÝT VÍCE SLOVNÍMI DRUHY ●● CO VŠECHNO ZNAMENÁ „WHAT“? (Pozor - angličtina neskloňuje!) ●● SLOVOSLED – ZDŮRAZNĚNÍ ČASU ●● VYNECHÁNÍ „OF“
- Too (také/příliš)
- Like (mít rád, líbit se)
- Konverzační návyky
- Collecting (sběratelství)

10. lekce:

●● „DO“ JAKO POTVRZENÍ/DŮRAZ ●● REALLY (opravdu) ●● PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ (opakování) ●● PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ (opakování) ●● PŘEDLOŽKY V OTÁZKÁCH
- Are you in a hurry/do you hurry? (Spěcháte?)
- Leave/enter (odejít/vstoupit)
- I can’t wait + infinitiv (Nemůžu se dočkat)
- On the computer/internet/phone (na PC/internetu/telefonu)
- First names (křestní jména)

11. lekce:

●● SLOVESA SMYSLOVÉHO VNÍMÁNÍ ●● JAK ROZEZNAT PŘÍDAVNÉ JMÉNO OD PŘÍSLOVCE ●● TOO/EITHER (také/také ne)
- Základní identifikační dotazy
- “Speak” nebo “talk” (mluvit, povídat si)
- Different jobs (různá zaměstnání)
- On holiday/vacation (na dovolené)
- At the weekend/on the weekend?
- Mám používat amer. nebo brit. angličtinu?

12. lekce:

●● “SOME/ANY” A JEJICH SLOŽENINY
- Stuff/thing/a kind of (látka/věc/druh)
- Made of/made from? (vyrobeno z)
- Kind of (tak nějak)
- In the kitchen (v kuchyni)
- Příjmení rodiny

13. lekce:

●● OTÁZKY PODMĚTNÉ A PŘEDMĚTNÉ
- In the bathroom (v koupelně)
- Turn on/off (zapnout/vypnout)
- At a hotel reception (na hotel. recepci)
- Hotel facilities (hotelové vybavení)

14. lekce:

●● BUDOUCÍ ČAS PROSTÝ - opakování ●● BUDOUCÍ ČAS (PROSTÝ) S “WILL” ●● DALŠÍ INFORMACE O "WILL" (when/if, shall, stažený tvar ‘ll) ●● BUDOUCÍ ČASY - POUŽITÍ V PRAXI ●● BUDOUCÍ ČAS PROSTÝ - “TIMETABLES”
- Objednávání v restauraci
- "Have" nebo "order" (objednat)
- "Finish" nebo "end" (dokončit, ukončit)

15. lekce:

●● KRÁTKÉ STRUČNÉ ODPOVĚDI S "WILL" ●● BUDOUCÍ ČAS PRŮBĚHOVÝ ●● ČASOVÉ PŘEDLOŽKY (in, for, by)
- Transport (doprava): go by, take, fly, sail, drive, ride
- "What time" nebo "when" (kdy)?
- Leave (odjet z), arrive (přijet do)
- "Fast" nebo "quickly" (rychle)?
- "Early" nebo "soon" (brzy)?
- Výrazy pro "cestu" (trip, journey, walk, ride, drive, flight, cruise)

16. lekce:

●● ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB PRO 1. A 3. OSOBU ●● PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB "BYCH" (WOULD, COULD, SHOULD)
- Vyjádření času (formálně)
- Do sb. a favour (udělat někomu laskavost)
- Get (obstarat)
- Get on/in, off/out of (nastoupit, vystoupit)
- View of... (výhled na...)
- Put the kettle on (postavit vodu na čaj)
- I wonder (jsem zvědavý, říkám si)
- Months of the year (měsíce v roce)

17. lekce:

●● PŘEDLOŽKY "IN" A "AT" ●● ŘADOVÉ ČÍSLOVKY ●● DOUBLE QUESTION (dvojitá otázka)
- Can I ask you for directions? (Můžu se vás zeptat na cestu?)
- Rozmístění budov
- Konkrétní dotazy na cestu
- Get to know (konečně poznat)
- Pay attention (věnovat pozornost)

18. lekce:

●● TÁZACÍ DOVĚTKY (celkový přehled) ●● SAMOSTATNÁ PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENA ●● PŘIVLASTŇOVACÍ PÁD (víceslovný) ●● ONE OF... (jeden z...) ●● MOST, MOST OF THE (většina)
- Národy, jazyky, příslušníci národů
- At all (vůbec ne)
- Make friends with (spřátelit se s)
- Look/smile/shout at (podívat/usmát/křičet na)
- Inside the house (v domě)
- House from the outside (dům z vnějšku)
- "Tall" nebo "high" (vysoký)

19. lekce:

●● PŘIVLASTŇOVACÍ PÁD V MNOŽNÉM ČÍSLE ●● BUDOUCÍ ČASY ("schedule", "have a meeting", úhel pohledu) ●● BE ABOUT TO (chystat se něco udělat) ●● VYNECHÁVÁNÍ SPOJKY "THAT" (že)
- Be scheduled for (naplánovaný na)
- Be free, have free time (mít volno)
- Take a day off (vzít si den volna)
- Fall asleep, wake up (usnout, probudit se)

20. lekce:

●● ANOTHER, OTHER, THE OTHER ●● ZÁSTUPNÁ ZÁJMENA "ONE/ONES"
- Clothes (oblečení)
- Two pairs of jeans (dvoje džíny)
- Aktivní versus pasivní znalosti
- Wear, have on, dressed in (mít na sobě)
- Try on, fit, suit (vyzkoušet, pasovat, slušet)
- Put on, take off (obléknout si, sundat si)

21. lekce:

●● OPAKOVÁNÍ ●● MINULÝ ČAS PROSTÝ ●● ČLENY U JMEN A NÁZVŮ
- "Make" nebo "do" (dělat)
- Cardinal Points (světové strany)
- Directions in the wild (směr cesty v divočině)

22. lekce:

●● MINULÝ ČAS PROSTÝ: ČASOVÁ URČENÍ (yesterday, last, all, ago) ●● MINULÝ ČAS PROSTÝ: KRÁTKÉ STRUČNÉ ODPOVĚDI ●● MINULÝ ČAS PROSTÝ: TÁZACÍ DOVĚTKY ●● MINULÝ ČAS PROSTÝ: OTÁZKY PODMĚTNÉ A PŘEDMĚTNÉ
- "Job" nebo "work" (práce)
- I am supposed to (očekává se ode mě)
- Different jobs (různá zaměstnání)
- Office job (kancelářské zaměstnání), nepravidelná slovesa

23. lekce:

●● ČLENY U OBECNÝCH PODSTATNÝCH JMEN (detailně) ●● ČLENY U OBECNÝCH PODST. JMEN A NÁZVŮ - HLAVNÍ ROZDÍLY ●● A... OF MINE (nějaký můj) ●● THAT... OF MINE (tamten můj)
- Příbuzenské vztahy "in-law"
- Pen pals (přátelé na dopisování)
- Vyprávění v minulém čase
- At an event (na společenské akci)

24. lekce:

●● A LOT OF, MUCH, MANY (hodně) ●● LITTLE/A LITTLE, FEW/A FEW (málo, trochu) ●● NÁSOBNÉ ČÍSLOVKY (jednou, dvakrát, atd.)
- Jak počítat nepočitatelná podst. jména
- Vegetables (zelenina)
- Grains (obiloviny)
- Fats and sweets (tuky a sladkosti)
- Fruit (ovoce)
- Dairy products (mléčné výrobky)
- Meat/legumes/nuts (maso/luštěn./ořechy)
- Drinks (nápoje)
- Food, meal, dish (jídlo)

25. lekce:

●● GERUNDIUM ●● GERUNDIUM PO SLOVESECH ●● INFINITIV PO SLOVESECH ●● SLOVESA S INFINITIVEM I GERUNDIEM
- Look forward to (těšit se)
- Vazba "go" + gerundium
- Have a barbecue (grilovat)
- Zájmeno "some" v otázce
- Ordering a meal (objednání jídla)

26. lekce:

●● MINULÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ ●● ROZDÍLY MEZI MINULÝM ČASEM PROSTÝM A PRŮBĚHOVÝM ●● PRŮBĚHOVÝ ČAS - OTÁZKY PODMĚTNÉ A PŘEDMĚTNÉ ●● SLOVESA STAVOVÁ A DYNAMICKÁ ●● ZVLÁŠTNOSTI U SLOVES "THINK, HAVE, SEE, BE"
- "Look" nebo "watch" (podívat se, sledovat)
- Další nepravidelná slovesa
- Různé významy slovesa "pass"

27. lekce:

●● TRPNÝ ROD ●● PROČ JE TRPNÝ ROD V ANGLIČTINĚ TAK OBLÍBENÝ? ●● JAK V TRPNÉM RODĚ PŘIPOJIT "PŮVODNÍ" PODMĚT? ●● JAK PŘEKLÁDAT ANGL. VĚTY V TRPNÉM RODĚ DO ČEŠTINY? ●● "PŘEDMĚT" PŘÍMÝ A NEPŘÍMÝ
- Další nepravidelná slovesa
- I was born/brought up/raised (narodil jsem se, byl jsem vychován)
- "Borrow" nebo "lend" (půjčit)
- Body parts (části těla)
- Health problems (zdravotní problémy)
- Talking to a doctor (konverzace s lékařem)

28. lekce:

●● TVORBA PŘÍDAVNÝCH JMEN ●● PŘÍDAVNÁ JMÉNA "ED" a "ING" ●● STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN ●● ŘAZENÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN ●● ŘAZENÍ DETERMINÁTORŮ
- The more... the more... (čím víc..., tím víc...)
- Put on weight, lose weight (přibrat, zhubnout)
- Go on a diet, be on a diet (začít dietu, držet dietu)
- Další nepravidelná slovesa

29. lekce:

●● VAZBA SE SLOVESEM "GET" ●● GET/BECOME/GROW/TURN/MAKE + PŘÍDAVNÁ JMÉNA ●● PŘÍDAVNÉ JMÉNO + PŘEDLOŽKA + GERUNDIUM ●● PŘÍDAVNÉ JMÉNO + INFINITIV ●● AFRAID, SORRY + GERUNDIUM/INFINITIV ●● PŘIROVNÁNÍ (AS...AS, THE SAME, SIMILAR, DIFFERENT)
- How long does it take? (Jak dlouho trvá?)
- Used to (být zvyklý, zvyknout si, dělávávat)
- Be afraid/scared, freak out, fear (bát se, děsit se, strach)
- "As" nebo "like" (jako)

30. lekce:

●● PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ ●● POUŽITÍ PŘEDPŘÍTOMNÉHO ČASU ●● KDY SE PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS NEPOUŽÍVÁ ●● ROZDÍLY MEZI MINULÝM A PŘEDPŘÍTOMNÝM ČASEM
- Emergency services (pohotovostní složky)
- Další nepravidelná slovesa

31. lekce:

●● VYNECHÁVÁNÍ PŘEDPŘÍTOMNÉHO ČASU PROSTÉHO - USA ●● PŘEDMINULÝ ČAS PROSTÝ ●● ČASOVÝ POSUN
- Speak, talk, say, tell (mluvit, říci, vyprávět)
- Další nepravidelná slovesa
- Come/arrive (přijet), go away/leave/
depart (odjet)
- "In time" nebo "on time" (včas, na čas)
- Proměna nepočitatelných podst. jmen
- Experience (praxe/zkušenost, zážitek)
- Poděkování, rozloučení, a co dál?
- Jak na mluvení v angličtině?

Vstup do lekcí

  • Slovíčka se můžete učit pomocí kartiček a zvukového slovníku (součástí každé lekce).
  • Výklad gramatiky je v kurzu podán jinak, než jak znáte ze školy („polopatický“ výklad, výstižné informace, žádné papouškování nepochopené látky).
  • Procvičování pomocí překladů a různých cvičení. Na konci každé lekce je video, sloužící k zopakování látky a procvičení poslechu.

Ceník a nabídka studijních programů

Název stud. programu Optimální tempo Počet lekcí Max. počet domácích úkolů Max. počet konzultací Cena
POHODA 30 měsíců 1 lekce měsíčně 1 úkol měsíčně neomezeně 500 Kč za měsíc
KLASIK 15 měsíců 2 lekce měsíčně 2 úkoly měsíčně neomezeně 820 Kč za měsíc
EXTRA 10 měsíců 3 lekce měsíčně 3 úkoly měsíčně neomezeně 1  140 Kč za měsíc
KOMFORT 12 měsíců 30 lekcí na rok úkol možno poslat hned po opravení neomezeně 10  500 Kč
jednorázově na rok

Programy POHODA, KLASIK, EXTRA:
- Zpřístupnění lekcí vždy 25. dne v měsíci.
- Možnost kdykoliv změnit studijní program, přerušit či ukončit předčasně studium, viz Obchodní podmínky.
- Kurzovné se hradí formou měsíčních splátek.

POHODA: Základní varianta studia. Program počítá s tím, že zvládnete 1 lekci za měsíc, a že budete posílat lektorce 1 domácí úkol za měsíc.
KLASIK: Intenzivnější varianta studia. Program počítá s tím, že zvládnete 2 lekce za měsíc, a že budete lektorce posílat 2 domácí úkoly za měsíc.
EXTRA: Pokud jste připraveni studovat opravdu velmi intenzivně a máte dostatek času, je pro vás tento program nejvýhodnější. Program počítá s tím, že zvládnete 3 lekce za měsíc, a že budete posílat 3 domácí úkoly za měsíc.

Program KOMFORT:
- Zpřístupnění všech lekcí najednou (od doby zahájení studia).
- Studium nelze přerušit ani předčasně ukončit (pouze ve výjimečných případech, viz Obchodní podmínky).

code by zatamoko.cz

© 2016-2019 by Kamila Spurna