CHCETE SE KONEČNE NAUČIT ANGLICKY?
Vyzkoušejte studium v online kurzu!
Nekonvenční výuka - polopaticky, jasně!
● POCHOPÍTE... PROCVIČÍTE... UMÍTE... ●

Zjistit více

O kurzu

KURZ ANGLIČTINY ONLINE

Anglicky z pohodlí domova

ANGLICKY JASNĚ, SROZUMITELNĚ, POLOPATICKY

Zápasíte stále s angličtinou a máte v mnoha věcech chaos? Jako „věční/falešní začátečníci“ či mírně pokročilí víte, že „něco“ umíte, ale nedokážete s jistotou sestavit větu?
Hodně věcí „tak nějak“ chápete, ale vlastně pořádně NEVÍTE, JAK NA TO? Pokud patříte mezi tento typ studentů, jste na správném místě.

Kurz online obsahuje 31 lekcí. Slovíčka se učíte pomocí KARTIČEK a ZVUKOVÉHO SLOVNÍKU. Výklad gramatiky je podán zcela jinak, než jak znáte ze školy - "polopatický" výklad, přehledné a výstižné informace, žádné papouškování nepochopeného učiva. Látku si procvičujete pomocí překladů a cvičení. Na konci každé lekce je VIDEO, takže si zopakujete vybrané věty z lekce a zároveň si procvičíte poslech. Po celou dobu studia jsou poskytovány e-mailové konzultace a opravy "bonusových úkolů".

Kromě 1. lekce jsou volně přístupné materiály k procvičování v sekci „OPÁČKO“ (gramatika, běžné chyby, slovíčka). ☺

1. LEKCE ZDARMA

Můžete si vyzkoušet 1. lekci zdarma, abyste viděli, jak kurz funguje.

Obsah kurzu

1. lekce:

● Co vás v tomto kurzu čeká? (Instrukce)
● PODSTATNÁ JMÉNA ● ČLENY ● POUŽITÍ ČLENŮ ● SLOVESO „TO BE“ (být)
● UKAZOVACÍ ZÁJMENA (1. část)
- Weather (počasí)
- Where are you from? (Odkud jste?)
- At home/work/the language school
- Above/under, on, in front of/behind, next to
- Jak dosáhnout pokroku ve studiu, struktura kurzu

2. lekce:

● INFINITIV ● SLOVESO „TO HAVE (got)“ (mít/vlastnit) ● MNOŽNÉ ČÍSLO PODSTATNÝCH JMEN ● UKAZOVACÍ ZÁJMENA (2. část) ● ČLEN A ZÁJMENO NESMÍ BÝT VEDLE SEBE
- Krátké stručné odpovědi
- Colours (barvy)
- Numbers (čísla 1-100)
- How old are you? (Kolik ti je?)

3. lekce:

● PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ ● "KDE/KDY/
PROČ/CO/JAK" V OTÁZCE ● SLOVOSLED (věta oznamovací) ● ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB (pro 2. osobu) ● ČLENY (použití)
- Here/there/over there (zde/tam/támhle)
- Write to, say hello/hi to (psát, pozdravit)

4. lekce:

● PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENA
● PŘIVLASTŇOVACÍ PÁD ● PŘEHLED SLOVES: BE/HAVE/VÝZNAMOVÁ SLOVESA ● DVĚ VÝZNAMOVÁ SLOVESA
- "Give" nebo "take" (dát, vzít)
- Základní lidské potřeby (hlad/žízeň, atd.)
- Krátké stručné odpovědi
- Greetings (pozdravy)

5. lekce:

● PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ ● ROZDÍL MEZI PŘÍTOMNÝM ČASEM PROSTÝM A PRŮBĚHOVÝM ● PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ - VYJÁDŘENÍ BUDOUCNOSTI
- Chystat snídani/snídat, atd.
- Směr: jet/odjet, přijít/přijet, vrátit se, atd.
- "Go" nebo "come" (odjet, přijet)
- Days of the week (dny v týdnu)
- Vyjádření času (hovorově)

6. lekce:

● SLOVOSLED A VAZBA "THERE IS/THERE ARE" ● TÁZACÍ DOVĚTKY ● PŘÍSLOVCE FREKVENCE
- Když něčemu dáváme přednost (prefer)
- Jakou to má barvu/tvar?
- Z čeho je to vyrobeno?

7. lekce:

● MODÁLNÍ SLOVESA ● CAN + slovesa smyslového vnímání ● „MUST/NEEDN’T” nebo „HAVE TO/DON’T HAVE TO”?
● MAY/MAY NOT (možná, smět)
- Teach, study, learn (vyučovat, studovat, naučit se)
- "True" nebo "right" (pravdivý)
- "Good" nebo "well" (dobrý, dobře)

8. lekce:

● BUDOUCÍ ČAS „GOING TO“ ● ZÁJMENA PO PŘEDLOŽKÁCH ● „POVÍDÁNÍ“ O PŘEDLOŽKÁCH ● JAKÝ JE ROZDÍL MEZI „AT“ a „IN“?
- Good/bad at (dobrý/špatný v)
- Ask for, ask about, ask questions
- Explain sth to sb (vysvětlit)
- Vedlejší věta, začínající na „aby“

9. lekce:

● SOMEBODY IS..., SOMETHING IS...
● JEDEN ZÁPOR VE VĚTĚ
● JEDNO SLOVO MŮŽE BÝT VÍCE SLOVNÍMI DRUHY ZÁROVEŇ
● CO VŠECHNO ZNAMENÁ „WHAT“?
(Pozor! Angličtina neskloňuje)
● SLOVOSLED – ZDŮRAZNĚNÍ ČASU
● VYNECHÁVÁNÍ „OF“ (2. pád)
- Too (také/příliš)
- Like (mít rád/líbit se)
- Konverzační návyky
- Collecting (sběratelství)

10. lekce:

● „DO“ JAKO POTVRZENÍ/DŮRAZ
● REALLY (opravdu)
● PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ (opak.)
● PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ (opak.)
● PŘEDLOŽKY V OTÁZKÁCH
- Are you in a hurry/do you hurry? (Spěcháš?)
- Leave/Enter (odejít/vstoupit)
- I can’t wait + infinitiv (Nemůžu se dočkat)
- On the computer/internet/phone
- First names (křestní jména)

11. lekce:

● SLOVESA SMYSLOVÉHO VNÍMÁNÍ
● JAK ROZEZNÁM PŘÍDAVNÉ JMÉNO OD PŘÍSLOVCE?
● TOO/EITHER (také/také ne)
- Základní identifikační dotazy
- “Speak” nebo “talk” (mluvit, povídat si)
- Different jobs (různá zaměstnání)
- On holiday (na dovolené)
- At the weekend/on the weekend?
- Mám používat amer. nebo brit. angličtinu?

12. lekce:

● “SOME/ANY” A JEJICH SLOŽENINY
- Stuff/thing/a kind of (látka/věc/druh)
- Made of/made from? (vyrobeno z)
- Kind of (tak nějak)
- In the kitchen (v kuchyni)
- Příjmení rodiny

13. lekce:

● OTÁZKY PODMĚTNÉ A PŘEDMĚTNÉ
- In the bathroom (v koupelně)
- Turn on/off (zapnout/vypnout)
- At a hotel reception (na recepci)
- Hotel facilities (hotelové vybavení)

14. lekce:

● BUDOUCÍ ČAS PROSTÝ - opakování
● BUDOUCÍ ČAS (PROSTÝ) S “WILL”
● Jaký je rozdíl mezi WHEN a IF?
● BUDOUCÍ ČASY - využití v praxi
● BUDOUCÍ ČAS PROSTÝ: “TIMETABLES”
- Objednávání v restauraci
- Objednat: "have" nebo "order"
- "Finish" nebo "end" (dokončit, ukončit)

15. lekce:

● KRÁTKÉ STRUČNÉ ODPOVĚDI S "WILL"
● BUDOUCÍ ČAS PRŮBĚHOVÝ
● ČASOVÉ PŘEDLOŽKY (in, for, by)
- Transport: go by, take, fly, sail, drive/ride
- "What time" nebo "when" (kdy)
- Leave/arrive (odjet z, přijet do)
- "Fast" nebo "quickly" (rychle)
- "Early" nebo "soon" (brzy)
- Cesta (trip, journey, walk, ride, drive, voyage, flight)

16. lekce:

● ROZKAZ (1. a 3. osoba)
● PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB "bych" (WOULD, COULD, SHOULD)
- Vyjádření času (formálně)
- Do sb. a favour (udělat někomu laskavost)
- Get (obstarat)
- Get on/in/off/out of (nastoupit, vystoupit)
- View of... (výhled na)
- Put the kettle on (postavit vodu na čaj)
- I wonder (jsem zvědavý, říkám si)
- Months of the year (měsíce v roce)

17. lekce:

● PŘEDLOŽKY "AT"a "IN"
● ŘADOVÉ ČÍSLOVKY
● DOUBLE QUESTION (dvojitá otázka)
- Can I ask you for directions? (Můžu se vás zeptat na cestu?)
- Rozmístění budov
- Konkrétní dotazy na cestu
- Get to know (konečně poznat)
- Pay attention (věnovat pozornost)

18. lekce:

● TÁZACÍ DOVĚTKY (celkový přehled)
● SAMOSTATNÁ PŘIVL. ZÁJMENA
● PŘIVLASTŇOVACÍ PÁD (víceslovný)
● ONE OF... (jeden z...)
● MOST, MOST OF THE (většina)
- Národy, jazyky, příslušníci národů
- At all (vůbec ne)
- Make friends with (spřátelit se)
- Look/smile/shout at (podívat se na, atd.)
- Inside the house (v domě)
- House from the outside (dům z vnějšku)
- "Tall" nebo "high" (vysoký)

19. lekce:

● PŘIVLASTŇOVACÍ PÁD V MN. ČÍSLE
● BUDOUCÍ ČASY (schedule; have a party, meeting, appointment; úhel pohledu)
● BE ABOUT TO (chystat se něco udělat)
● VYNECHÁVÁNÍ SPOJKY "THAT"
- Be scheduled for (naplánovaný na)
- Be free, have free time (mít volno)
- Take a day off (vzít si den volna)
- Fall asleep, wake up (usnout, probudit se)

20. lekce:

● ANOTHER, OTHER, THE OTHER
● ZÁSTUPNÁ ZÁJMENA "ONE/ONES"
- Clothes (oblečení)
- Two pairs of jeans (dvoje džíny)
- Aktivní versus pasivní znalosti
- Wear, have on, dressed in (mít na sobě)
- Try on, fit, suit (vyzkoušet, pasovat, slušet)
- Put on, take off (obléknout si, sundat si)

21. lekce:

● OPAKOVÁNÍ
● MINULÝ ČAS PROSTÝ
● ČLENY U JMEN A NÁZVŮ
- "Make" nebo "do" (dělat)
- Cardinal Points (světové strany)
- Directions in the wild (směr cesty v divočině)

22. lekce:

● MINULÝ ČAS PROSTÝ: ČASOVÁ URČENÍ, KRÁTKÉ STRUČNÉ ODPOVĚDI, TÁZACÍ DOVĚTKY, OTÁZKY PODMĚTNÉ A PŘEDMĚTNÉ
- "Job" nebo "work" (práce)
- I am supposed to (očekává se ode mě)
- Different jobs (různá zaměstnání)
- Office job (kancelářské zaměstnání)

23. lekce:

● ČLENY U OBECNÝCH PODST. JMEN
● ČLENY U OBECNÝCH PODST. JMEN A NAZVŮ - ROZDÍLY
● A... OF MINE (nějaký můj)
● THAT... OF MINE (tamten můj)
- Příbuzenské vztahy "in-law"
- Pen pals (přátelé na dopisování)
- Vyprávění v minulém čase
- At an event (na společenské akci)

24. lekce:

● A LOT OF, MUCH, MANY
● LITTLE/A LITTLE, FEW/A FEW
● NÁSOBNÉ ČÍSLOVKY (jednou, atd.)
- Jak počítat nepočitatelná podst. jména
- Vegetables (zelenina)
- Grains (obiloviny)
- Fats and sweets (tuky a sladkosti)
- Fruit (ovoce)
- Dairy products (mléčné výrobky)
- Meat/legumes/nuts (maso/luštěn./ořechy)
- Drinks (nápoje)
- Food, meal, dish (jídlo)

25. lekce:

● GERUNDIUM
● GERUNDIUM PO SLOVESECH
● INFINITIV PO SLOVESECH
● SLOVESA S INFINITIVEM/GERUNDIEM
- Look forward to (těšit se)
- Vazba "go" + gerundium
- Have a barbecue (grilovat)
- Zájmeno "some" v otázce
- Ordering a meal (objednání jídla)

26. lekce:

● MINULÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ
● ROZDÍLY MEZI MINULÝM ČASEM PROSTÝM A PRŮBĚHOVÝM
● PRŮBĚHOVÝ ČAS - OTÁZKY PODMĚTNÉ A PŘEDMĚTNÉ
● SLOVESA STAVOVÁ A DYNAMICKÁ
● ZVLÁŠTNOSTI: "THINK, HAVE, SEE, BE"
- "Look" nebo "watch" (podívat se, sledovat)
- Další nepravidelná slovesa
- Různé významy slovesa "pass"

27. lekce:

● TRPNÝ ROD
● PROČ JE TRPNÝ ROD TAK OBLÍBENÝ?
● JAK PŘIPOJIT "PŮVODNÍ" PODMĚT?
● JAK PŘEKLÁDAT TRP. ROD DO ČEŠTINY?
● "PŘEDMĚT" PŘÍMÝ A NEPŘÍMÝ
- Další nepravidelná slovesa
- I was born/brought up/raised (narodil jsem se, byl jsem vychován)
- "Borrow" nebo "lend" (půjčit)
- Body parts (části těla)
- Health problems (zdravotní problémy)
- Talking to a doctor (konverzace s doktorem)

28. lekce:

● TVORBA PŘÍDAVNÝCH JMEN
● PŘÍDAVNÁ JMÉNA "ED" a "ING"
● STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN
● ŘAZENÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN
● ŘAZENÍ DETERMINÁTORŮ
- The more... the more... (čím víc..., tím víc...)
- Put on/lose weight (přibrat, zhubnout)
- Go on/be on a diet (začít dietu, držet dietu)
- Další nepravidelná slovesa

29. lekce:

● VAZBA SE SLOVESEM "GET"
● GET/BECOME/GROW/TURN/MAKE + PŘÍD. JMÉNO
● PŘÍD. JMÉNO + PŘEDLOŽKA + GERU.
● PŘÍD. JMÉNO + INFINITIV
● AFRAID, SORRY + GERU/INFINITIV
● PŘIROVNÁNÍ (AS...AS, THE SAME, atd.)
- How long does it take? (Jak dlouho trvá?)
- 3x "used to"
- "As" nebo "like" (jako)
- Health, fitness (zdraví, fyzička)

30. lekce:

● PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ I.
● VYUŽITÍ PŘEDPŘÍTOMNÉHO ČASU
- What I have done in my life (co jsem v životě zvládl)
- Apologies (omluvy)
- Strategies (strategie)
- Conversation (konverzace)

31. lekce:

● PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ II.
● VYUŽITÍ PŘEDPŘÍTOMNÉHO ČASU V PRAXI
- Police (policie)
- Fire Department/Brigade (požárníci)
- Ambulance (sanitka)
- Emergency services (pohotovost)

Vstup do lekcí

  • Slovíčka se můžete učit pomocí kartiček a zvukového slovníku (součástí každé lekce).
  • Výklad gramatiky je v kurzu podán jinak, než jak znáte ze školy („polopatický“ výklad, výstižné informace, žádné papouškování nepochopené látky).
  • Procvičování pomocí překladů a různých cvičení. Na konci každé lekce je video, sloužící k zopakování látky a procvičení poslechu.

Ceník a nabídka studijních programů

Název stud. programu Optimální tempo Počet lekcí Max. počet domácích úkolů Max. počet konzultací Cena
POHODA 30 měsíců 1 lekce měsíčně 1 úkol měsíčně neomezeně 500 Kč za měsíc
KLASIK 15 měsíců 2 lekce měsíčně 2 úkoly měsíčně neomezeně 820 Kč za měsíc
EXTRA 10 měsíců 3 lekce měsíčně 3 úkoly měsíčně neomezeně 1  140 Kč za měsíc
KOMFORT 12 měsíců 30 lekcí na rok úkol možno poslat hned po opravení neomezeně 10  500 Kč
jednorázově na rok

Programy POHODA, KLASIK, EXTRA:
- Zpřístupnění lekcí vždy 25. dne v měsíci.
- Možnost kdykoliv změnit studijní program, přerušit či ukončit předčasně studium, viz Obchodní podmínky.
- Kurzovné se hradí formou měsíčních splátek.

POHODA: Základní varianta studia. Program počítá s tím, že zvládnete 1 lekci za měsíc, a že budete posílat lektorce 1 domácí úkol za měsíc.
KLASIK: Intenzivnější varianta studia. Program počítá s tím, že zvládnete 2 lekce za měsíc, a že budete lektorce posílat 2 domácí úkoly za měsíc.
EXTRA: Pokud jste připraveni studovat opravdu velmi intenzivně a máte dostatek času, je pro vás tento program nejvýhodnější. Program počítá s tím, že zvládnete 3 lekce za měsíc, a že budete posílat 3 domácí úkoly za měsíc.

Program KOMFORT:
- Zpřístupnění všech lekcí najednou (od doby zahájení studia).
- Studium nelze přerušit ani předčasně ukončit (pouze ve výjimečných případech, viz Obchodní podmínky).

code by zatamoko.cz

© 2016-2018 by Kamila Spurna