KURZ ANGLIČTINY ONLINE
Ucelený a originální studijní program
Názorně, polopaticky, detailně
ANGLIČTINA PRO VÁS BUDE EASY

Zjistit více

O kurzu

KURZ ANGLIČTINY ONLINE

Anglicky z pohodlí domova

ANGLICKY JASNĚ, SROZUMITELNĚ, POLOPATICKY

Jste „věční začátečníci“ v angličtině? Nebo si potřebujete oprášit základy? Dost věcí sice chápete, ale pořád NEVÍTE, JAK NA TO?
Chybí vám systém a plynulost? Pak vítejte v našem internetovém kurzu. Lekce jsou podány srozumitelnou formou (metoda Brain Friendly English Learning).

Jde o ucelený studijní systém, budete mít jistotu, že vám nic důležitého neunikne. V rámci celého kurzu se naučíte přes 3 500 slovíček, čeká na vás zhruba 370 gramatických cvičení. Můžete studovat, kdykoliv máte náladu, učíte se z pohodlí domova. "Polopaticky" psané texty, mnemotechnické pomůcky a cvičení vám pomohou, abyste snadno pochopili hlubší souvislosti. Jakékoliv nejasnosti navíc můžete konzultovat se zkušenou lektorkou Mgr. Janou Schön.

V 31 lekcích se naučíte to nejdůležitější. Se SLOVÍČKY vám pomohou kartičky a zvukové slovníky. Výklad GRAMATIKY je pojat originálně a nově, pochopíte gramatické jevy do hloubky, porozumíte souvislostem. Zvládnuté učivo si ověříte pomocí CVIČENÍ, která můžete vyplňovat buď na počítači nebo si vytisknete listy se cvičeními a vyplníte vše ručně (v obou případech je zaručena kontrola chyb). Součástí lekcí jsou zvukové NAHRÁVKY se „vzorovými“ větami, které slouží k opakování nejdůležitější gramatiky a slovíček. Na konci každé lekce budete PŘEKLÁDAT TEXTY. Součástí kurzu jsou bonusové (nepovinné) úkoly, které můžete zaslat e‑mailem lektorce, a ta vám je opraví a vysvětlí chyby.

VÝUKA PŘES SKYPE: Vhodné pro (věčné) začátečníky, mírně a středně pokročilé studenty. Výuku přes Skype lze kombinovat s online kurzem či výuka může probíhat samostatně. Součástí každé hodiny je konverzace, gramatika (lektorka vše důkladně a trpělivě vysvětlí), čtení, překlady. Sami si sestavíte vlastní "učebnici" na základě pracovních listů, slovíček, cvičení, textů, neboť aktivní prací si dané učivo lépe zapamatujete. Cena za jednu lekci 420,- (60 minut). Domluvit lekce si můžete prostřednictvím e-mailu (info@anglictinajasne.cz) či telefonicky (607-720-544).

LEKTORKA: Po studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze lektorka Mgr. Jana Schön žila 8 let v USA (Los Angeles, Kalifornie). Po návratu do ČR (2005) založila kurz angličtiny pro jednotlivce, který stále provozuje v Příbrami. Jak sama říká: "Učit angličtinu mě baví, především práce s věčnými začátečníky, kteří mají ve všem chaos… Tak jim ten chaos pěkně odbourávám, dokud nezačnou angličtinu ovládat." :-)

Zpracováváme údaje dle evropské legislativy. Odesláním přihlášky vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Zásady pro nakládání s osobními údaji klientů v souladu s GDPR (General Data Protection Regulation) - zde: GDPR

1. LEKCE ZDARMA

Můžete si vyzkoušet 1. lekci zdarma, abyste viděli, jak kurz funguje.

Obsah kurzu

1. lekce:

●● Co vás v tomto kurzu čeká? (Instrukce) ●● PODSTATNÁ JMÉNA ●● ČLENY ●● POUŽITÍ ČLENŮ ●● SLOVESO „TO BE“ (být) ●● UKAZOVACÍ ZÁJMENA (1. část)
- Weather (počasí)
- Where are you from? (Odkud jste?)
- At home/work/the language school
- Above/under, on, in front of/behind...
- Jak dosáhnout pokroku ve studiu, struktura kurzu

2. lekce:

●● INFINITIV ●● SLOVESO „TO HAVE (got)“ (mít/vlastnit) ●● MNOŽNÉ ČÍSLO PODSTATNÝCH JMEN ●● UKAZOVACÍ ZÁJMENA (2. část) ●● ČLEN A ZÁJMENO NESMÍ BÝT VEDLE SEBE
- Krátké stručné odpovědi
- Colours (barvy)
- Numbers (čísla 1-100)
- How old are you? (Kolik ti je?)

3. lekce:

●● PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ ●● "KDE, KDY, PROČ, CO, JAK" V OTÁZCE ●● SLOVOSLED (věta oznamovací) ●● ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB (pro 2. osobu) ●● ČLENY (použití)
- Here/there/over there (zde/tam/támhle)
- Write to, say hello/hi to (psát, pozdravit)

4. lekce:

●● PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENA ●● PŘIVLASTŇOVACÍ PÁD ●● PŘEHLED SLOVES: BE/HAVE/VÝZNAMOVÁ SLOVESA ●● DVĚ VÝZNAMOVÁ SLOVESA
- "Give" nebo "take" (dát, vzít)
- Základní lidské potřeby (hlad/žízeň, atd.)
- Krátké stručné odpovědi
- Greetings (pozdravy)

5. lekce:

●● PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ ●● ROZDÍL MEZI PŘÍTOMNÝM ČASEM PROSTÝM A PRŮBĚHOVÝM ●● PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ - VYJÁDŘENÍ BUDOUCNOSTI
- Chystat snídani/snídat, atd.
- Směr: jet/odjet, přijít/přijet, vrátit se, atd.
- "Go" nebo "come" (odjet, přijet)
- Days of the week (dny v týdnu)
- Vyjádření času (hovorově)

6. lekce:

●● SLOVOSLED A VAZBA "THERE IS/THERE ARE" ●● TÁZACÍ DOVĚTKY ●● PŘÍSLOVCE FREKVENCE
- Když něčemu dáváme přednost (prefer)
- Jakou to má barvu/tvar?
- Z čeho je to vyrobeno?

7. lekce:

●● MODÁLNÍ SLOVESA ●● CAN + slovesa smyslového vnímání ●● „MUST/NEEDN’T” nebo „HAVE TO/DON’T HAVE TO”? ●● MAY/MAY NOT (možná, smět)
- Teach, study, learn (vyučovat, studovat, naučit se)
- "True" nebo "right" (pravdivý)
- "Good" nebo "well" (dobrý, dobře)

8. lekce:

●● BUDOUCÍ ČAS „GOING TO“ ●● ZÁJMENA PO PŘEDLOŽKÁCH ●● „POVÍDÁNÍ“ O PŘEDLOŽKÁCH ●● JAKÝ JE ROZDÍL MEZI „AT“ a „IN“?
- Good/bad at (dobrý/špatný v)
- Ask for, ask about, ask questions
- Explain sth to sb (vysvětlit)
- Vedlejší věta, začínající na „aby“

9. lekce:

●● SOMEBODY IS..., SOMETHING IS... ●● JEDEN ZÁPOR VE VĚTĚ ●● JEDNO SLOVO MŮŽE BÝT VÍCE SLOVNÍMI DRUHY ●● CO VŠECHNO ZNAMENÁ „WHAT“? (Pozor - angličtina neskloňuje!) ●● SLOVOSLED – ZDŮRAZNĚNÍ ČASU ●● VYNECHÁNÍ „OF“
- Too (také/příliš)
- Like (mít rád, líbit se)
- Konverzační návyky
- Collecting (sběratelství)

10. lekce:

●● „DO“ JAKO POTVRZENÍ/DŮRAZ ●● REALLY (opravdu) ●● PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ (opakování) ●● PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ (opakování) ●● PŘEDLOŽKY V OTÁZKÁCH
- Are you in a hurry/do you hurry? (Spěcháte?)
- Leave/enter (odejít/vstoupit)
- I can’t wait + infinitiv (Nemůžu se dočkat)
- On the computer/internet/phone (na PC/internetu/telefonu)
- First names (křestní jména)

11. lekce:

●● SLOVESA SMYSLOVÉHO VNÍMÁNÍ ●● JAK ROZEZNAT PŘÍDAVNÉ JMÉNO OD PŘÍSLOVCE ●● TOO/EITHER (také/také ne)
- Základní identifikační dotazy
- “Speak” nebo “talk” (mluvit, povídat si)
- Different jobs (různá zaměstnání)
- On holiday/vacation (na dovolené)
- At the weekend/on the weekend?
- Mám používat amer. nebo brit. angličtinu?

12. lekce:

●● “SOME/ANY” A JEJICH SLOŽENINY
- Stuff/thing/a kind of (látka/věc/druh)
- Made of/made from? (vyrobeno z)
- Kind of (tak nějak)
- In the kitchen (v kuchyni)
- Příjmení rodiny

13. lekce:

●● OTÁZKY PODMĚTNÉ A PŘEDMĚTNÉ
- In the bathroom (v koupelně)
- Turn on/off (zapnout/vypnout)
- At a hotel reception (na hotel. recepci)
- Hotel facilities (hotelové vybavení)

14. lekce:

●● BUDOUCÍ ČAS PROSTÝ - opakování ●● BUDOUCÍ ČAS (PROSTÝ) S “WILL” ●● DALŠÍ INFORMACE O "WILL" (when/if, shall, stažený tvar ‘ll) ●● BUDOUCÍ ČASY - POUŽITÍ V PRAXI ●● BUDOUCÍ ČAS PROSTÝ - “TIMETABLES”
- Objednávání v restauraci
- "Have" nebo "order" (objednat)
- "Finish" nebo "end" (dokončit, ukončit)

15. lekce:

●● KRÁTKÉ STRUČNÉ ODPOVĚDI S "WILL" ●● BUDOUCÍ ČAS PRŮBĚHOVÝ ●● ČASOVÉ PŘEDLOŽKY (in, for, by)
- Transport (doprava): go by, take, fly, sail, drive, ride
- "What time" nebo "when" (kdy)?
- Leave (odjet z), arrive (přijet do)
- "Fast" nebo "quickly" (rychle)?
- "Early" nebo "soon" (brzy)?
- Výrazy pro "cestu" (trip, journey, walk, ride, drive, flight, cruise)

16. lekce:

●● ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB PRO 1. A 3. OSOBU ●● PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB "BYCH" (WOULD, COULD, SHOULD)
- Vyjádření času (formálně)
- Do sb. a favour (udělat někomu laskavost)
- Get (obstarat)
- Get on/in, off/out of (nastoupit, vystoupit)
- View of... (výhled na...)
- Put the kettle on (postavit vodu na čaj)
- I wonder (jsem zvědavý, říkám si)
- Months of the year (měsíce v roce)

17. lekce:

●● PŘEDLOŽKY "IN" A "AT" ●● ŘADOVÉ ČÍSLOVKY ●● DOUBLE QUESTION (dvojitá otázka)
- Can I ask you for directions? (Můžu se vás zeptat na cestu?)
- Rozmístění budov
- Konkrétní dotazy na cestu
- Get to know (konečně poznat)
- Pay attention (věnovat pozornost)

18. lekce:

●● TÁZACÍ DOVĚTKY (celkový přehled) ●● SAMOSTATNÁ PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENA ●● PŘIVLASTŇOVACÍ PÁD (víceslovný) ●● ONE OF... (jeden z...) ●● MOST, MOST OF THE (většina)
- Národy, jazyky, příslušníci národů
- At all (vůbec ne)
- Make friends with (spřátelit se s)
- Look/smile/shout at (podívat/usmát/křičet na)
- Inside the house (v domě)
- House from the outside (dům z vnějšku)
- "Tall" nebo "high" (vysoký)

19. lekce:

●● PŘIVLASTŇOVACÍ PÁD V MNOŽNÉM ČÍSLE ●● BUDOUCÍ ČASY ("schedule", "have a meeting", úhel pohledu) ●● BE ABOUT TO (chystat se něco udělat) ●● VYNECHÁVÁNÍ SPOJKY "THAT" (že)
- Be scheduled for (naplánovaný na)
- Be free, have free time (mít volno)
- Take a day off (vzít si den volna)
- Fall asleep, wake up (usnout, probudit se)

20. lekce:

●● ANOTHER, OTHER, THE OTHER ●● ZÁSTUPNÁ ZÁJMENA "ONE/ONES"
- Clothes (oblečení)
- Two pairs of jeans (dvoje džíny)
- Aktivní versus pasivní znalosti
- Wear, have on, dressed in (mít na sobě)
- Try on, fit, suit (vyzkoušet, pasovat, slušet)
- Put on, take off (obléknout si, sundat si)

21. lekce:

●● OPAKOVÁNÍ ●● MINULÝ ČAS PROSTÝ ●● ČLENY U JMEN A NÁZVŮ
- "Make" nebo "do" (dělat)
- Cardinal Points (světové strany)
- Directions in the wild (směr cesty v divočině)

22. lekce:

●● MINULÝ ČAS PROSTÝ: ČASOVÁ URČENÍ (yesterday, last, all, ago) ●● MINULÝ ČAS PROSTÝ: KRÁTKÉ STRUČNÉ ODPOVĚDI ●● MINULÝ ČAS PROSTÝ: TÁZACÍ DOVĚTKY ●● MINULÝ ČAS PROSTÝ: OTÁZKY PODMĚTNÉ A PŘEDMĚTNÉ
- "Job" nebo "work" (práce)
- I am supposed to (očekává se ode mě)
- Different jobs (různá zaměstnání)
- Office job (kancelářské zaměstnání), nepravidelná slovesa

23. lekce:

●● ČLENY U OBECNÝCH PODSTATNÝCH JMEN (detailně) ●● ČLENY U OBECNÝCH PODST. JMEN A NÁZVŮ - HLAVNÍ ROZDÍLY ●● A... OF MINE (nějaký můj) ●● THAT... OF MINE (tamten můj)
- Příbuzenské vztahy "in-law"
- Pen pals (přátelé na dopisování)
- Vyprávění v minulém čase
- At an event (na společenské akci)

24. lekce:

●● A LOT OF, MUCH, MANY (hodně) ●● LITTLE/A LITTLE, FEW/A FEW (málo, trochu) ●● NÁSOBNÉ ČÍSLOVKY (jednou, dvakrát, atd.)
- Jak počítat nepočitatelná podst. jména
- Vegetables (zelenina)
- Grains (obiloviny)
- Fats and sweets (tuky a sladkosti)
- Fruit (ovoce)
- Dairy products (mléčné výrobky)
- Meat/legumes/nuts (maso/luštěn./ořechy)
- Drinks (nápoje)
- Food, meal, dish (jídlo)

25. lekce:

●● GERUNDIUM ●● GERUNDIUM PO SLOVESECH ●● INFINITIV PO SLOVESECH ●● SLOVESA S INFINITIVEM I GERUNDIEM
- Look forward to (těšit se)
- Vazba "go" + gerundium
- Have a barbecue (grilovat)
- Zájmeno "some" v otázce
- Ordering a meal (objednání jídla)

26. lekce:

●● MINULÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ ●● ROZDÍLY MEZI MINULÝM ČASEM PROSTÝM A PRŮBĚHOVÝM ●● PRŮBĚHOVÝ ČAS - OTÁZKY PODMĚTNÉ A PŘEDMĚTNÉ ●● SLOVESA STAVOVÁ A DYNAMICKÁ ●● ZVLÁŠTNOSTI U SLOVES "THINK, HAVE, SEE, BE"
- "Look" nebo "watch" (podívat se, sledovat)
- Další nepravidelná slovesa
- Různé významy slovesa "pass"

27. lekce:

●● TRPNÝ ROD ●● PROČ JE TRPNÝ ROD V ANGLIČTINĚ TAK OBLÍBENÝ? ●● JAK V TRPNÉM RODĚ PŘIPOJIT "PŮVODNÍ" PODMĚT? ●● JAK PŘEKLÁDAT ANGL. VĚTY V TRPNÉM RODĚ DO ČEŠTINY? ●● "PŘEDMĚT" PŘÍMÝ A NEPŘÍMÝ
- Další nepravidelná slovesa
- I was born/brought up/raised (narodil jsem se, byl jsem vychován)
- "Borrow" nebo "lend" (půjčit)
- Body parts (části těla)
- Health problems (zdravotní problémy)
- Talking to a doctor (konverzace s lékařem)

28. lekce:

●● TVORBA PŘÍDAVNÝCH JMEN ●● PŘÍDAVNÁ JMÉNA "ED" a "ING" ●● STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN ●● ŘAZENÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN ●● ŘAZENÍ DETERMINÁTORŮ
- The more... the more... (čím víc..., tím víc...)
- Put on weight, lose weight (přibrat, zhubnout)
- Go on a diet, be on a diet (začít dietu, držet dietu)
- Další nepravidelná slovesa

29. lekce:

●● VAZBA SE SLOVESEM "GET" ●● GET/BECOME/GROW/TURN/MAKE + PŘÍDAVNÁ JMÉNA ●● PŘÍDAVNÉ JMÉNO + PŘEDLOŽKA + GERUNDIUM ●● PŘÍDAVNÉ JMÉNO + INFINITIV ●● AFRAID, SORRY + GERUNDIUM/INFINITIV ●● PŘIROVNÁNÍ (AS...AS, THE SAME, SIMILAR, DIFFERENT)
- How long does it take? (Jak dlouho trvá?)
- Used to (být zvyklý, zvyknout si, dělávávat)
- Be afraid/scared, freak out, fear (bát se, děsit se, strach)
- "As" nebo "like" (jako)

30. lekce:

●● PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ ●● POUŽITÍ PŘEDPŘÍTOMNÉHO ČASU ●● KDY SE PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS NEPOUŽÍVÁ ●● ROZDÍLY MEZI MINULÝM A PŘEDPŘÍTOMNÝM ČASEM
- Emergency services (pohotovostní složky)
- Další nepravidelná slovesa

31. lekce:

●● VYNECHÁVÁNÍ PŘEDPŘÍTOMNÉHO ČASU PROSTÉHO - USA ●● PŘEDMINULÝ ČAS PROSTÝ ●● ČASOVÝ POSUN
- Speak, talk, say, tell (mluvit, říci, vyprávět)
- Další nepravidelná slovesa
- Come/arrive (přijet), go away/leave/
depart (odjet)
- "In time" nebo "on time" (včas, na čas)
- Proměna nepočitatelných podst. jmen
- Experience (praxe/zkušenost, zážitek)
- Poděkování, rozloučení, a co dál?
- Jak na mluvení v angličtině?

Vstup do lekcí

  • Slovíčka se můžete učit pomocí kartiček a zvukového slovníku (součástí každé lekce).
  • Výklad gramatiky je v kurzu podán jinak, než jak znáte ze školy („polopatický“ výklad, výstižné informace, žádné papouškování nepochopené látky).
  • Procvičování pomocí překladů a různých cvičení. Na konci každé lekce je video, sloužící k zopakování látky a procvičení poslechu.

Ceník a nabídka studijních programů

Název stud. programu Optimální tempo Počet lekcí Max. počet domácích úkolů Max. počet konzultací Cena
POHODA 30 měsíců 1 lekce měsíčně 1 úkol měsíčně neomezeně 500 Kč za měsíc
KLASIK 15 měsíců 2 lekce měsíčně 2 úkoly měsíčně neomezeně 820 Kč za měsíc
EXTRA 10 měsíců 3 lekce měsíčně 3 úkoly měsíčně neomezeně 1  140 Kč za měsíc
KOMFORT 12 měsíců 30 lekcí na rok úkol možno poslat hned po opravení neomezeně 10  500 Kč
jednorázově na rok

Programy POHODA, KLASIK, EXTRA:
- Zpřístupnění lekcí vždy 25. dne v měsíci.
- Možnost kdykoliv změnit studijní program, přerušit či ukončit předčasně studium, viz Obchodní podmínky.
- Kurzovné se hradí formou měsíčních splátek.

POHODA: Základní varianta studia. Program počítá s tím, že zvládnete 1 lekci za měsíc, a že budete posílat lektorce 1 domácí úkol za měsíc.
KLASIK: Intenzivnější varianta studia. Program počítá s tím, že zvládnete 2 lekce za měsíc, a že budete lektorce posílat 2 domácí úkoly za měsíc.
EXTRA: Pokud jste připraveni studovat opravdu velmi intenzivně a máte dostatek času, je pro vás tento program nejvýhodnější. Program počítá s tím, že zvládnete 3 lekce za měsíc, a že budete posílat 3 domácí úkoly za měsíc.

Program KOMFORT:
- Zpřístupnění všech lekcí najednou (od doby zahájení studia).
- Studium nelze přerušit ani předčasně ukončit (pouze ve výjimečných případech, viz Obchodní podmínky).

code by zatamoko.cz

© 2016-2019 by Kamila Spurna