KURZ ANGLIČTINY ONLINE
Ucelený studijní systém
Nekonvenční výuka - vše zcela názorně
KAŽDÝ SE MŮŽE NAUČIT ANGLICKY!

Zjistit více

O kurzu

KURZ ANGLIČTINY ONLINE

Anglicky z pohodlí domova

ANGLICKY JASNĚ, SROZUMITELNĚ, POLOPATICKY

Zápasíte stále s angličtinou a máte v mnoha věcech chaos? Jako „věční/falešní začátečníci“ či mírně pokročilí víte, že „něco“ umíte, ale nedokážete s jistotou sestavit větu?
Hodně věcí „tak nějak“ chápete, ale vlastně pořádně NEVÍTE, JAK NA TO? Pokud patříte mezi tento typ studentů, jste na správném místě.

Kurz online obsahuje 31 lekcí. Slovíčka se učíte pomocí KARTIČEK a ZVUKOVÉHO SLOVNÍKU. Výklad gramatiky je podán zcela jinak, než jak znáte ze školy - "polopatický" výklad, přehledné a výstižné informace, žádné papouškování nepochopeného učiva. Látku si procvičujete pomocí překladů a cvičení. Na konci každé lekce je VIDEO, takže si zopakujete vybrané věty z lekce a zároveň si procvičíte poslech. Po celou dobu studia jsou poskytovány e-mailové konzultace a opravy "bonusových úkolů".

Kromě 1. lekce jsou volně přístupné materiály k procvičování v sekci „OPÁČKO“ (gramatika, běžné chyby, slovíčka). ☺

Zpracovávám údaje dle evropské legislativy. Odesláním přihlášky vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním.

Zásady pro nakládání s osobními údaji klientů v souladu s GDPR (General Data Protection Regulation):

K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány: Osobní údaje budou shromažďovány, uchovávány a zpracovávány pro účely, související s poskytovanými službami a pro zajištění dalších činností, které souvisejí s realizací služby; pro plnění zákonných povinností. Osobní údaje klientů nebudou prodávány, sdíleny ani pronajímány jiným subjektům.

Jaké údaje budou zpracovávány: jméno a příjmení, popř. obchodní firma, e-mailová adresa, popř. bydliště nebo sídlo, údaje o sjednání a využívání služeb (např. údaje o jazykových znalostech, vypracování úkolů, e-mailová komunikace s klientem, atd.)

Jak je zajištěna ochrana osobních údajů: Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou a elektronickou kontrolou, je zajištěna maximální možná ochrana zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, i před jiným možným zneužitím.

Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány: Osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou, dokud to bude nezbytné pro splnění účelů, pro něž byly shromažďovány, mimo jiné za účelem splnění právních a účetních požadavků.

Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány? Osobní údaje budou zpracovány prostřednictvím počítače, a v písemné podobě.

Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, má právo na jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování. Má právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány, a má právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů. Dále má právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, viz čl. 20 GDPR).

Má právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu, uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR.

Souhlas s poskytnutím údajů může subjekt údajů odvolat odesláním e-mailu na adresu info@anglictinajasne.cz.

Subjekt údajů má právo požádat o informaci o zpracování osobních údajů, tuto informaci je správce povinen bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Subjekt údajů má v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování, uvedeném v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR. Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely. Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat strojově prostřednictvím počítače, a též v písemné podobě. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

24.5.2018

1. LEKCE ZDARMA

Můžete si vyzkoušet 1. lekci zdarma, abyste viděli, jak kurz funguje.

Obsah kurzu

1. lekce:

●● Co vás v tomto kurzu čeká? (Instrukce) ●● PODSTATNÁ JMÉNA ●● ČLENY ●● POUŽITÍ ČLENŮ ●● SLOVESO „TO BE“ (být) ●● UKAZOVACÍ ZÁJMENA (1. část)
- Weather (počasí)
- Where are you from? (Odkud jste?)
- At home/work/the language school
- Above/under, on, in front of/behind...
- Jak dosáhnout pokroku ve studiu, struktura kurzu

2. lekce:

●● INFINITIV ●● SLOVESO „TO HAVE (got)“ (mít/vlastnit) ●● MNOŽNÉ ČÍSLO PODSTATNÝCH JMEN ●● UKAZOVACÍ ZÁJMENA (2. část) ●● ČLEN A ZÁJMENO NESMÍ BÝT VEDLE SEBE
- Krátké stručné odpovědi
- Colours (barvy)
- Numbers (čísla 1-100)
- How old are you? (Kolik ti je?)

3. lekce:

●● PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ ●● "KDE, KDY, PROČ, CO, JAK" V OTÁZCE ●● SLOVOSLED (věta oznamovací) ●● ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB (pro 2. osobu) ●● ČLENY (použití)
- Here/there/over there (zde/tam/támhle)
- Write to, say hello/hi to (psát, pozdravit)

4. lekce:

●● PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENA ●● PŘIVLASTŇOVACÍ PÁD ●● PŘEHLED SLOVES: BE/HAVE/VÝZNAMOVÁ SLOVESA ●● DVĚ VÝZNAMOVÁ SLOVESA
- "Give" nebo "take" (dát, vzít)
- Základní lidské potřeby (hlad/žízeň, atd.)
- Krátké stručné odpovědi
- Greetings (pozdravy)

5. lekce:

●● PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ ●● ROZDÍL MEZI PŘÍTOMNÝM ČASEM PROSTÝM A PRŮBĚHOVÝM ●● PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ - VYJÁDŘENÍ BUDOUCNOSTI
- Chystat snídani/snídat, atd.
- Směr: jet/odjet, přijít/přijet, vrátit se, atd.
- "Go" nebo "come" (odjet, přijet)
- Days of the week (dny v týdnu)
- Vyjádření času (hovorově)

6. lekce:

●● SLOVOSLED A VAZBA "THERE IS/THERE ARE" ●● TÁZACÍ DOVĚTKY ●● PŘÍSLOVCE FREKVENCE
- Když něčemu dáváme přednost (prefer)
- Jakou to má barvu/tvar?
- Z čeho je to vyrobeno?

7. lekce:

●● MODÁLNÍ SLOVESA ●● CAN + slovesa smyslového vnímání ●● „MUST/NEEDN’T” nebo „HAVE TO/DON’T HAVE TO”? ●● MAY/MAY NOT (možná, smět)
- Teach, study, learn (vyučovat, studovat, naučit se)
- "True" nebo "right" (pravdivý)
- "Good" nebo "well" (dobrý, dobře)

8. lekce:

●● BUDOUCÍ ČAS „GOING TO“ ●● ZÁJMENA PO PŘEDLOŽKÁCH ●● „POVÍDÁNÍ“ O PŘEDLOŽKÁCH ●● JAKÝ JE ROZDÍL MEZI „AT“ a „IN“?
- Good/bad at (dobrý/špatný v)
- Ask for, ask about, ask questions
- Explain sth to sb (vysvětlit)
- Vedlejší věta, začínající na „aby“

9. lekce:

●● SOMEBODY IS..., SOMETHING IS... ●● JEDEN ZÁPOR VE VĚTĚ ●● JEDNO SLOVO MŮŽE BÝT VÍCE SLOVNÍMI DRUHY ●● CO VŠECHNO ZNAMENÁ „WHAT“? (Pozor - angličtina neskloňuje!) ●● SLOVOSLED – ZDŮRAZNĚNÍ ČASU ●● VYNECHÁNÍ „OF“
- Too (také/příliš)
- Like (mít rád, líbit se)
- Konverzační návyky
- Collecting (sběratelství)

10. lekce:

●● „DO“ JAKO POTVRZENÍ/DŮRAZ ●● REALLY (opravdu) ●● PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ (opakování) ●● PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ (opakování) ●● PŘEDLOŽKY V OTÁZKÁCH
- Are you in a hurry/do you hurry? (Spěcháte?)
- Leave/enter (odejít/vstoupit)
- I can’t wait + infinitiv (Nemůžu se dočkat)
- On the computer/internet/phone (na PC/internetu/telefonu)
- First names (křestní jména)

11. lekce:

●● SLOVESA SMYSLOVÉHO VNÍMÁNÍ ●● JAK ROZEZNAT PŘÍDAVNÉ JMÉNO OD PŘÍSLOVCE ●● TOO/EITHER (také/také ne)
- Základní identifikační dotazy
- “Speak” nebo “talk” (mluvit, povídat si)
- Different jobs (různá zaměstnání)
- On holiday/vacation (na dovolené)
- At the weekend/on the weekend?
- Mám používat amer. nebo brit. angličtinu?

12. lekce:

●● “SOME/ANY” A JEJICH SLOŽENINY
- Stuff/thing/a kind of (látka/věc/druh)
- Made of/made from? (vyrobeno z)
- Kind of (tak nějak)
- In the kitchen (v kuchyni)
- Příjmení rodiny

13. lekce:

●● OTÁZKY PODMĚTNÉ A PŘEDMĚTNÉ
- In the bathroom (v koupelně)
- Turn on/off (zapnout/vypnout)
- At a hotel reception (na hotel. recepci)
- Hotel facilities (hotelové vybavení)

14. lekce:

●● BUDOUCÍ ČAS PROSTÝ - opakování ●● BUDOUCÍ ČAS (PROSTÝ) S “WILL” ●● DALŠÍ INFORMACE O "WILL" (when/if, shall, stažený tvar ‘ll) ●● BUDOUCÍ ČASY - POUŽITÍ V PRAXI ●● BUDOUCÍ ČAS PROSTÝ - “TIMETABLES”
- Objednávání v restauraci
- "Have" nebo "order" (objednat)
- "Finish" nebo "end" (dokončit, ukončit)

15. lekce:

●● KRÁTKÉ STRUČNÉ ODPOVĚDI S "WILL" ●● BUDOUCÍ ČAS PRŮBĚHOVÝ ●● ČASOVÉ PŘEDLOŽKY (in, for, by)
- Transport (doprava): go by, take, fly, sail, drive, ride
- "What time" nebo "when" (kdy)?
- Leave (odjet z), arrive (přijet do)
- "Fast" nebo "quickly" (rychle)?
- "Early" nebo "soon" (brzy)?
- Výrazy pro "cestu" (trip, journey, walk, ride, drive, flight, cruise)

16. lekce:

●● ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB PRO 1. A 3. OSOBU ●● PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB "BYCH" (WOULD, COULD, SHOULD)
- Vyjádření času (formálně)
- Do sb. a favour (udělat někomu laskavost)
- Get (obstarat)
- Get on/in, off/out of (nastoupit, vystoupit)
- View of... (výhled na...)
- Put the kettle on (postavit vodu na čaj)
- I wonder (jsem zvědavý, říkám si)
- Months of the year (měsíce v roce)

17. lekce:

●● PŘEDLOŽKY "IN" A "AT" ●● ŘADOVÉ ČÍSLOVKY ●● DOUBLE QUESTION (dvojitá otázka)
- Can I ask you for directions? (Můžu se vás zeptat na cestu?)
- Rozmístění budov
- Konkrétní dotazy na cestu
- Get to know (konečně poznat)
- Pay attention (věnovat pozornost)

18. lekce:

●● TÁZACÍ DOVĚTKY (celkový přehled) ●● SAMOSTATNÁ PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENA ●● PŘIVLASTŇOVACÍ PÁD (víceslovný) ●● ONE OF... (jeden z...) ●● MOST, MOST OF THE (většina)
- Národy, jazyky, příslušníci národů
- At all (vůbec ne)
- Make friends with (spřátelit se s)
- Look/smile/shout at (podívat/usmát/křičet na)
- Inside the house (v domě)
- House from the outside (dům z vnějšku)
- "Tall" nebo "high" (vysoký)

19. lekce:

●● PŘIVLASTŇOVACÍ PÁD V MNOŽNÉM ČÍSLE ●● BUDOUCÍ ČASY ("schedule", "have a meeting", úhel pohledu) ●● BE ABOUT TO (chystat se něco udělat) ●● VYNECHÁVÁNÍ SPOJKY "THAT" (že)
- Be scheduled for (naplánovaný na)
- Be free, have free time (mít volno)
- Take a day off (vzít si den volna)
- Fall asleep, wake up (usnout, probudit se)

20. lekce:

●● ANOTHER, OTHER, THE OTHER ●● ZÁSTUPNÁ ZÁJMENA "ONE/ONES"
- Clothes (oblečení)
- Two pairs of jeans (dvoje džíny)
- Aktivní versus pasivní znalosti
- Wear, have on, dressed in (mít na sobě)
- Try on, fit, suit (vyzkoušet, pasovat, slušet)
- Put on, take off (obléknout si, sundat si)

21. lekce:

●● OPAKOVÁNÍ ●● MINULÝ ČAS PROSTÝ ●● ČLENY U JMEN A NÁZVŮ
- "Make" nebo "do" (dělat)
- Cardinal Points (světové strany)
- Directions in the wild (směr cesty v divočině)

22. lekce:

●● MINULÝ ČAS PROSTÝ: ČASOVÁ URČENÍ (yesterday, last, all, ago) ●● MINULÝ ČAS PROSTÝ: KRÁTKÉ STRUČNÉ ODPOVĚDI ●● MINULÝ ČAS PROSTÝ: TÁZACÍ DOVĚTKY ●● MINULÝ ČAS PROSTÝ: OTÁZKY PODMĚTNÉ A PŘEDMĚTNÉ
- "Job" nebo "work" (práce)
- I am supposed to (očekává se ode mě)
- Different jobs (různá zaměstnání)
- Office job (kancelářské zaměstnání), nepravidelná slovesa

23. lekce:

●● ČLENY U OBECNÝCH PODSTATNÝCH JMEN (detailně) ●● ČLENY U OBECNÝCH PODST. JMEN A NÁZVŮ - HLAVNÍ ROZDÍLY ●● A... OF MINE (nějaký můj) ●● THAT... OF MINE (tamten můj)
- Příbuzenské vztahy "in-law"
- Pen pals (přátelé na dopisování)
- Vyprávění v minulém čase
- At an event (na společenské akci)

24. lekce:

●● A LOT OF, MUCH, MANY (hodně) ●● LITTLE/A LITTLE, FEW/A FEW (málo, trochu) ●● NÁSOBNÉ ČÍSLOVKY (jednou, dvakrát, atd.)
- Jak počítat nepočitatelná podst. jména
- Vegetables (zelenina)
- Grains (obiloviny)
- Fats and sweets (tuky a sladkosti)
- Fruit (ovoce)
- Dairy products (mléčné výrobky)
- Meat/legumes/nuts (maso/luštěn./ořechy)
- Drinks (nápoje)
- Food, meal, dish (jídlo)

25. lekce:

●● GERUNDIUM ●● GERUNDIUM PO SLOVESECH ●● INFINITIV PO SLOVESECH ●● SLOVESA S INFINITIVEM I GERUNDIEM
- Look forward to (těšit se)
- Vazba "go" + gerundium
- Have a barbecue (grilovat)
- Zájmeno "some" v otázce
- Ordering a meal (objednání jídla)

26. lekce:

●● MINULÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ ●● ROZDÍLY MEZI MINULÝM ČASEM PROSTÝM A PRŮBĚHOVÝM ●● PRŮBĚHOVÝ ČAS - OTÁZKY PODMĚTNÉ A PŘEDMĚTNÉ ●● SLOVESA STAVOVÁ A DYNAMICKÁ ●● ZVLÁŠTNOSTI U SLOVES "THINK, HAVE, SEE, BE"
- "Look" nebo "watch" (podívat se, sledovat)
- Další nepravidelná slovesa
- Různé významy slovesa "pass"

27. lekce:

●● TRPNÝ ROD ●● PROČ JE TRPNÝ ROD V ANGLIČTINĚ TAK OBLÍBENÝ? ●● JAK V TRPNÉM RODĚ PŘIPOJIT "PŮVODNÍ" PODMĚT? ●● JAK PŘEKLÁDAT ANGL. VĚTY V TRPNÉM RODĚ DO ČEŠTINY? ●● "PŘEDMĚT" PŘÍMÝ A NEPŘÍMÝ
- Další nepravidelná slovesa
- I was born/brought up/raised (narodil jsem se, byl jsem vychován)
- "Borrow" nebo "lend" (půjčit)
- Body parts (části těla)
- Health problems (zdravotní problémy)
- Talking to a doctor (konverzace s lékařem)

28. lekce:

●● TVORBA PŘÍDAVNÝCH JMEN ●● PŘÍDAVNÁ JMÉNA "ED" a "ING" ●● STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN ●● ŘAZENÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN ●● ŘAZENÍ DETERMINÁTORŮ
- The more... the more... (čím víc..., tím víc...)
- Put on weight, lose weight (přibrat, zhubnout)
- Go on a diet, be on a diet (začít dietu, držet dietu)
- Další nepravidelná slovesa

29. lekce:

●● VAZBA SE SLOVESEM "GET" ●● GET/BECOME/GROW/TURN/MAKE + PŘÍDAVNÁ JMÉNA ●● PŘÍDAVNÉ JMÉNO + PŘEDLOŽKA + GERUNDIUM ●● PŘÍDAVNÉ JMÉNO + INFINITIV ●● AFRAID, SORRY + GERUNDIUM/INFINITIV ●● PŘIROVNÁNÍ (AS...AS, THE SAME, SIMILAR, DIFFERENT)
- How long does it take? (Jak dlouho trvá?)
- Used to (být zvyklý, zvyknout si, dělávávat)
- Be afraid/scared, freak out, fear (bát se, děsit se, strach)
- "As" nebo "like" (jako)

30. lekce:

●● PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ ●● POUŽITÍ PŘEDPŘÍTOMNÉHO ČASU ●● KDY SE PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS NEPOUŽÍVÁ ●● ROZDÍLY MEZI MINULÝM A PŘEDPŘÍTOMNÝM ČASEM
- Emergency services (pohotovostní složky)
- Další nepravidelná slovesa

31. lekce:

● PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ - USA
● PŘEDMINULÝ ČAS PROSTÝ
● ČASOVÝ POSUN
- Speak, talk, say, tell (mluvit, říci, vyprávět)
- Další nepravidelná slovesa
- Come/arrive (přijet), go away/leave/
depart (odjet)
- "In time" nebo "on time" (včas, na čas)
- Proměna nepočitatelných podst. jmen
- Experience (praxe/zkušenost, zážitek)
- Poděkování, rozloučení, a co dál?
- Jak na mluvení v angličtině?

Vstup do lekcí

  • Slovíčka se můžete učit pomocí kartiček a zvukového slovníku (součástí každé lekce).
  • Výklad gramatiky je v kurzu podán jinak, než jak znáte ze školy („polopatický“ výklad, výstižné informace, žádné papouškování nepochopené látky).
  • Procvičování pomocí překladů a různých cvičení. Na konci každé lekce je video, sloužící k zopakování látky a procvičení poslechu.

Ceník a nabídka studijních programů

Název stud. programu Optimální tempo Počet lekcí Max. počet domácích úkolů Max. počet konzultací Cena
POHODA 30 měsíců 1 lekce měsíčně 1 úkol měsíčně neomezeně 500 Kč za měsíc
KLASIK 15 měsíců 2 lekce měsíčně 2 úkoly měsíčně neomezeně 820 Kč za měsíc
EXTRA 10 měsíců 3 lekce měsíčně 3 úkoly měsíčně neomezeně 1  140 Kč za měsíc
KOMFORT 12 měsíců 30 lekcí na rok úkol možno poslat hned po opravení neomezeně 10  500 Kč
jednorázově na rok

Programy POHODA, KLASIK, EXTRA:
- Zpřístupnění lekcí vždy 25. dne v měsíci.
- Možnost kdykoliv změnit studijní program, přerušit či ukončit předčasně studium, viz Obchodní podmínky.
- Kurzovné se hradí formou měsíčních splátek.

POHODA: Základní varianta studia. Program počítá s tím, že zvládnete 1 lekci za měsíc, a že budete posílat lektorce 1 domácí úkol za měsíc.
KLASIK: Intenzivnější varianta studia. Program počítá s tím, že zvládnete 2 lekce za měsíc, a že budete lektorce posílat 2 domácí úkoly za měsíc.
EXTRA: Pokud jste připraveni studovat opravdu velmi intenzivně a máte dostatek času, je pro vás tento program nejvýhodnější. Program počítá s tím, že zvládnete 3 lekce za měsíc, a že budete posílat 3 domácí úkoly za měsíc.

Program KOMFORT:
- Zpřístupnění všech lekcí najednou (od doby zahájení studia).
- Studium nelze přerušit ani předčasně ukončit (pouze ve výjimečných případech, viz Obchodní podmínky).

code by zatamoko.cz

© 2016-2019 by Kamila Spurna