Chcete konečně zvládnout angličtinu?
Vyzkoušejte alternativní výuku online.

Zjistit více

O kurzu

KURZ ANGLIČTINY ONLINE

Anglicky z pohodlí domova

ANGLICKY JASNĚ, SROZUMITELNĚ, POLOPATICKY

Zápasíte stále s angličtinou a máte v mnoha věcech chaos? Jste „věční/falešní začátečníci“ či „mírně pokročilí“ a víte, že „něco“ umíte, ale nedokážete s jistotou sestavit větu? Mnoho věcí „tak nějak“ chápete, ale vlastně pořádně nevíte, „jak na to“? Pokud patříte mezi tento typ lidí, jste na správném místě.

Kurz online je ucelený studijní systém (31 lekcí), který Vám nabízí zcela „polopatický“ výklad gramatiky (často ve stylu „krok za krokem“), mnemotechnické pomůcky (usnadňující zapamatování slovních spojení), konverzační „vychytávky“, cvičení, překlady a další. Vše pochopíte skutečně do hloubky. Kurz systematicky postupuje od základů, náročnost se v dalších lekcích zvyšuje. Na konci každé lekce můžete vypracovat „domácí úkol“, který zašlete lektorce, a ta vám jej zašle zpět s kompletním vyhodnocením a vysvětlením chyb. Okamžitě tak zjistíte, jaké děláte pokroky a na čem máte ještě zapracovat.

Kromě kurzu online zde naleznete i materiály k procvičování (v sekci „OPÁČKO“). Materiály jsou přidávány postupně, navštěvujte nás pravidelně. ☺

1. LEKCE ZDARMA

Můžete si vyzkoušet 1. lekci zdarma, abyste viděli, jak kurz funguje.

Obsah kurzu

1. lekce:

● PODSTATNÁ JMÉNA
● ČLENY
● POUŽITÍ ČLENŮ
● SLOVESO „TO BE“
● UKAZOVACÍ ZÁJMENA I.
- Weather (počasí)
- Where are you from? (Odkud jste?)
- At home/work/the language school
- Místní předložky (above/under, on,
in front of/behind, next to)

2. lekce:

● INFINITIV
● SLOVESO „TO HAVE (GOT)“ (mít, vlastnit)
● MNOŽNÉ ČÍSLO PODSTATNÝCH JMEN
● UKAZOVACÍ ZÁJMENA II.
- Krátké stručné odpovědi
- Colours (barvy)
- Numbers (čísla 1-100)
- How old are you? (Kolik ti je?)

3. lekce:

● PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ
● KDE/KDY/PROČ/CO/JAK V OTÁZCE
● SLOVOSLED (věta oznamovací)
● ROZKAZ (2. osoba)
● ČLENY (použití)
- Here/there/over there (zde/tam/támhle)
- Write to, say hello/hi to (psát, pozdravit)

4. lekce:

● PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENA
● PŘIVLASTŇOVACÍ PÁD
● PŘEHLED SLOVES: BE, HAVE, VÝZNAMOVÁ SLOVESA
● DVĚ VÝZNAMOVÁ SLOVESA
- "Give" nebo "take" (dát, vzít)
- Základní lidské potřeby (hlad/žízeň, atd.)
- Krátké stručné odpovědi
- Oslovení/pozdravy

5. lekce:

● PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ
● ROZDÍL MEZI PŘÍTOMNÝM ČASEM
PROSTÝM A PRŮBĚHOVÝM
● PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ
(VYJÁDŘENÍ BUDOUCNOSTI)
- Chystat snídani/snídat, atd.
- Směr: jet/odjet, přijít/přijet, vrátit se, atd.
- "Go" nebo "come" (odjet, přijet)
- Days of the week (dny v týdnu)
- Vyjádření času (hovorově)

6. lekce:

● SLOVOSLED a vazba THERE IS/ARE
● TÁZACÍ DOVĚTKY (be, have)
● PŘÍSLOVCE FREKVENCE
- Když něčemu dáváme přednost (prefer)
- Jakou to má barvu/tvar?
- Z čeho je to vyrobeno?

7. lekce:

● MODÁLNÍ (způsobová) SLOVESA
● CAN + slovesa smyslového vnímání
● MUST nebo HAVE TO?
- Teach, study, learn
- "True" nebo "right" (pravdivý)
- "Good" nebo "well" (dobrý, dobře)

8. lekce:

● BUDOUCÍ ČAS „GOING TO“
● ZÁJMENA PO PŘEDLOŽKÁCH
● „POVÍDÁNÍ“ O PŘEDLOŽKÁCH
● JAKÝ JE ROZDÍL MEZI „AT“ a „IN“?
- Good/bad at (dobrý/špatný v)
- Ask for, ask about, ask questions
- Explain sth to sb (vysvětlit)
- Vedlejší věta, začínající na „aby“

9. lekce:

● SOMEBODY IS..., SOMETHING IS...
● JEDEN ZÁPOR VE VĚTĚ
● JEDNO SLOVO MŮŽE BÝT VÍCE SLOVNÍMI DRUHY ZÁROVEŇ
● CO VŠECHNO ZNAMENÁ „WHAT“?
(Pozor! Angličtina neskloňuje)
● SLOVOSLED – ZDŮRAZNĚNÍ ČASU
● VYNECHÁVÁNÍ „OF“ (2. pád)
- Too (také/příliš)
- Like (mít rád/líbit se)
- Konverzační návyky
- Collecting (sběratelství)

10. lekce:

● „DO“ JAKO POTVRZENÍ/DŮRAZ
● REALLY (opravdu)
● PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ (opak.)
● PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ (opak.)
● PŘEDLOŽKY V OTÁZKÁCH
- Are you in a hurry/do you hurry? (Spěcháš?)
- Leave/Enter (odejít/vstoupit)
- I can’t wait + infinitiv (Nemůžu se dočkat)
- On the computer/internet/phone
- First names (křestní jména)

11. lekce:

● SLOVESA SMYSLOVÉHO VNÍMÁNÍ
● JAK ROZEZNÁM PŘÍDAVNÉ JMÉNO OD PŘÍSLOVCE?
● TOO/EITHER (také/také ne)
- Základní identifikační dotazy
- “Speak” nebo “talk” (mluvit, povídat si)
- Different jobs (různá zaměstnání)
- On holiday (na dovolené)
- At the weekend/on the weekend?
- Mám používat amer. nebo brit. angličtinu?

12. lekce:

● “SOME/ANY” A JEJICH SLOŽENINY
- Stuff/thing/a kind of (látka/věc/druh)
- Made of/made from? (vyrobeno z)
- Kind of (tak nějak)
- In the kitchen (v kuchyni)
- Příjmení rodiny

13. lekce:

● OTÁZKY PODMĚTNÉ A PŘEDMĚTNÉ
- In the bathroom (v koupelně)
- Turn on/off (zapnout/vypnout)
- At a hotel reception (na recepci)
- Hotel facilities (hotelové vybavení)

14. lekce:

● BUDOUCÍ ČAS PROSTÝ - opakování
● BUDOUCÍ ČAS (PROSTÝ) S “WILL”
● Jaký je rozdíl mezi WHEN a IF?
● BUDOUCÍ ČASY - využití v praxi
● BUDOUCÍ ČAS PROSTÝ: “TIMETABLES”
- Objednávání v restauraci
- Objednat: "have" nebo "order"
- "Finish" nebo "end" (dokončit, ukončit)

15. lekce:

● KRÁTKÉ STRUČNÉ ODPOVĚDI S "WILL"
● BUDOUCÍ ČAS PRŮBĚHOVÝ
● ČASOVÉ PŘEDLOŽKY (in, for, by)
- Transport: go by, take, fly, sail, drive/ride
- "What time" nebo "when" (kdy)
- Leave/arrive (odjet z, přijet do)
- "Fast" nebo "quickly" (rychle)
- "Early" nebo "soon" (brzy)
- Cesta (trip, journey, walk, ride, drive, voyage, flight)

16. lekce:

● ROZKAZ (1. a 3. osoba)
● PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB "bych" (WOULD, COULD, SHOULD)
- Vyjádření času (formálně)
- Do sb. a favour (udělat někomu laskavost)
- Get (obstarat)
- Get on/in/off/out of (nastoupit, vystoupit)
- View of... (výhled na)
- Put the kettle on (postavit vodu na čaj)
- I wonder (jsem zvědavý, říkám si)
- Months of the year (měsíce v roce)

17. lekce:

● PŘEDLOŽKY "AT"a "IN"
● ŘADOVÉ ČÍSLOVKY
● DOUBLE QUESTION (dvojitá otázka)
- Can I ask you for directions? (Můžu se vás zeptat na cestu?)
- Rozmístění budov
- Konkrétní dotazy na cestu
- Get to know (konečně poznat)
- Pay attention (věnovat pozornost)

18. lekce:

● TÁZACÍ DOVĚTKY (celkový přehled)
● SAMOSTATNÁ PŘIVL. ZÁJMENA
● PŘIVLASTŇOVACÍ PÁD (víceslovný)
● ONE OF... (jeden z...)
● MOST, MOST OF THE (většina)
- Národy, jazyky, příslušníci národů
- At all (vůbec ne)
- Make friends with (spřátelit se)
- Look/smile/shout at (podívat se na, atd.)
- Inside the house (v domě)
- House from the outside (dům z vnějšku)
- "Tall" nebo "high" (vysoký)

19. lekce:

● PŘIVLASTŇOVACÍ PÁD V MN. ČÍSLE
● BUDOUCÍ ČASY (schedule; have a party, meeting, appointment; úhel pohledu)
● BE ABOUT TO (chystat se něco udělat)
● VYNECHÁVÁNÍ SPOJKY "THAT"
- Be scheduled for (naplánovaný na)
- Be free, have free time (mít volno)
- Take a day off (vzít si den volna)
- Fall asleep, wake up (usnout, probudit se)

20. lekce:

● ANOTHER, OTHER, THE OTHER
● ZÁSTUPNÁ ZÁJMENA "ONE/ONES"
- Clothes (oblečení)
- Two pairs of jeans (dvoje džíny)
- Aktivní versus pasivní znalosti
- Wear, have on, dressed in (mít na sobě)
- Try on, fit, suit (vyzkoušet, pasovat, slušet)
- Put on, take off (obléknout si, sundat si)

21. lekce:

● OPAKOVÁNÍ
● MINULÝ ČAS PROSTÝ
● ČLENY U JMEN A NÁZVŮ
- "Make" nebo "do" (dělat)
- Cardinal Points (světové strany)
- Directions in the wild (směr cesty v divočině)

22. lekce:

● MINULÝ ČAS PROSTÝ: ČASOVÁ URČENÍ, KRÁTKÉ STRUČNÉ ODPOVĚDI, TÁZACÍ DOVĚTKY, OTÁZKY PODMĚTNÉ A PŘEDMĚTNÉ
- "Job" nebo "work" (práce)
- I am supposed to (očekává se ode mě)
- Different jobs (různá zaměstnání)
- Office job (kancelářské zaměstnání)

23. lekce:

● ČLENY U OBECNÝCH PODST. JMEN
● ČLENY U OBECNÝCH PODST. JMEN A NAZVŮ - ROZDÍLY
● A... OF MINE (nějaký můj)
● THAT... OF MINE (tamten můj)
- Příbuzenské vztahy "in-law"
- Pen pals (přátelé na dopisování)
- Vyprávění v minulém čase
- At an event (na společenské akci)

24. lekce:

● MUCH/MANY, LITTLE/FEW
FEW/A FEW, LITTLE/A LITTLE
● NÁSOBNÉ ČÍSLOVKY
● JAK POČÍTAT NEPOČITATELNÉ?
- Food pyramid (jídelní pyramida)
- Food, Meal, Dish, Course
- Thanksgiving (Den díkůvzdání)
- Idiomy
- British food (britské jídlo)
- Be on a diet (držet dietu)
- Lose weight (zhubnout)

25. lekce:

● GERUNDIUM
● PŘÍDAVNÉ JMÉNO + PŘEDLOŽKA + GERUNDIUM
● PŘÍDAVNÉ JMÉNO + INFINITIV
● USED TO
- Appointment with a doctor (u lékaře)
- Symptoms (příznaky)
- Feelings (pocity)
- At the gym (v posilovně)
- Looking after the brain (péče o mozek)

26. lekce:

● MINULÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ
● OTÁZKY PODMĚTNÉ A PŘEDMĚTNÉ
● SLOVESA DYNAMICKÁ A STAVOVÁ
- Ago/Before (před)
- Being sarcastic (chovat se sarkasticky)
- Giving/receiving compliments (pochvaly)

27. lekce:

● TRPNÝ ROD
- I was born (narodil jsem se)
- Big headed bio (vychloubačný životopis)
- Business partners (obchodní partneři)
- Change the topic (změna tématu)
- Business English (obchodní angličtina)
- Ad strategy (reklamní strategie)

28. lekce:

● SPEAK, TALK, SAY, TELL
- Mobile phones (mobily)
- Telephone language (telefonování)
- Telephone tips (tipy na telefonování)
- Speaking on the phone (mluvit po telefonu)
- Phoning (telefonování)
- Taking a message (něco vyřídit)

29. lekce:

● VZTAŽNÉ VĚTY
● VZTAŽNÁ ZÁJMENA
- Films/Movies (filmy)
- TV programs (TV programy)
- The Oscars (Oskaři)
- Celebrities (celebrity)

30. lekce:

● PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ I.
● VYUŽITÍ PŘEDPŘÍTOMNÉHO ČASU
- What I have done in my life (co jsem v životě zvládl)
- Apologies (omluvy)
- Strategies (strategie)
- Conversation (konverzace)

31. lekce:

● PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ II.
● VYUŽITÍ PŘEDPŘÍTOMNÉHO ČASU V PRAXI
- Police (policie)
- Fire Department/Brigade (požárníci)
- Ambulance (sanitka)
- Emergency services (pohotovost)

Instrukce k lekcím

 • I/ VOCABULARY (Slovníček):
  Projděte si slovíčka a ujasněte si, která umíte. Můžete si je vytisknout pro snadnější učení. Kurzistům jsou navíc zasílána tato slovíčka na kartičkách.
 • EXERCISE WORKSHEET
  (Pracovní list se cvičeními):

  (Pouze ve VERZI PDF): Vytiskněte a vyplňujte cvičení podle instrukcí v následujícím textu.
 • II/ GRAMMAR (Gramatika):
  Postupně prostudujte všechny texty. (V případě nejasností se obraťte na lektorku.) Zároveň vyplňujte cvičení dle instrukcí.
 • III/ CONVERSATION (Konverzace):
  Zde se naučíte běžné hovorové výrazy, procvičíte slovíčka, pochopíte souvislosti, atd.
 • IV/ TEXTS (Texty):
  1. Přeložte text. (V této části se naučíte, jak překládat texty.)
  2. Správnost překladu si ověřte v Klíči (na konci lekce).
 • V/ HOMEWORK (Domácí úkol):
  1. Vypracujte úkol a zašlete jej lektorce jako přílohu emailu (ve formátu MS Word).
  2. Do 7 pracovních dní obdržíte úkol opravený a vyhodnocený.

Ceník a nabídka studijních programů

Název stud. programu Optimální tempo Počet lekcí Max. počet domácích úkolů Max. počet konzultací Cena
POHODA 30 měsíců 1 lekce měsíčně 1 úkol měsíčně 1 konzultace týdně 500 Kč za měsíc
KLASIK 15 měsíců 2 lekce měsíčně 2 úkoly měsíčně neomezeně 700 Kč za měsíc
EXTRA 10 měsíců 3 lekce měsíčně 3 úkoly měsíčně neomezeně 900 Kč za měsíc
KOMFORT 12 měsíců 30 lekcí na rok úkol možno poslat hned po opravení neomezeně 9600 Kč
jednorázově na rok

Programy POHODA, KLASIK, EXTRA:
- Zpřístupnění lekcí vždy 25. dne v měsíci.
- Možnost kdykoliv změnit studijní program, přerušit či ukončit předčasně studium, viz Obchodní podmínky.
- Kurzovné se hradí formou měsíčních splátek.

POHODA: Základní varianta studia. Program počítá s tím, že zvládnete 1 lekci za měsíc, a že budete posílat lektorce 1 domácí úkol za měsíc.
KLASIK: Intenzivnější varianta studia. Program počítá s tím, že zvládnete 2 lekce za měsíc, a že budete lektorce posílat 2 domácí úkoly za měsíc.
EXTRA: Pokud jste připraveni studovat opravdu velmi intenzivně a máte dostatek času, je pro vás tento program nejvýhodnější. Program počítá s tím, že zvládnete 3 lekce za měsíc, a že budete posílat 3 domácí úkoly za měsíc.

Program KOMFORT:
- Zpřístupnění všech lekcí najednou (od doby zahájení studia).
- Studium nelze přerušit ani předčasně ukončit (pouze ve výjimečných případech, viz Obchodní podmínky).

code by zatamoko.cz

© 2016-2017 by Kamila Spurna