Chcete konečně zvládnout angličtinu?
V našem kurzu vše snadno pochopíte
díky polopatickému výkladu
a osvědčené metodě výuky.

Zjistit více

O kurzu

KURZ ANGLIČTINY ONLINE

Anglicky z pohodlí domova

ANGLICKY JASNĚ, SROZUMITELNĚ, POLOPATICKY

NOVINKA - SPECIÁLNÍ VÁNOČNÍ NABÍDKA „2 v 1“!
Objednejte si do 20. 12. studijní program „Pohoda“, a budete moci studovat ještě s další osobou, kterou si vyberete.
Budete moci společně využít veškeré výhody tohoto studijního programu - za jednotnou cenu, a to po celou dobu studia.
(Stačí jen do objednávky nebo do e-mailu poznamenat, že využíváte vánoční nabídku.)

Zápasíte stále s angličtinou a máte v mnoha věcech chaos? Jste „věční/falešní začátečníci“ či „mírně pokročilí“ a víte, že „něco“ umíte, ale nedokážete s jistotou sestavit větu? Mnoho věcí „tak nějak“ chápete, ale vlastně pořádně nevíte, „jak na to“? Pokud patříte mezi tento typ lidí, jste na správném místě.

Kurz online je ucelený studijní systém (31 lekcí), který Vám nabízí zcela „polopatický“ výklad gramatiky (často ve stylu „krok za krokem“), mnemotechnické pomůcky (usnadňující zapamatování slovních spojení), konverzační „vychytávky“, cvičení, překlady a další. Vše pochopíte skutečně do hloubky. Kurz systematicky postupuje od základů, náročnost se v dalších lekcích zvyšuje. Na konci každé lekce vypracováváte „domácí úkol“, který zašlete lektorce, a ta vám jej zašle zpět s kompletním vyhodnocením a vysvětlením chyb. Okamžitě tak zjistíte, jaké děláte pokroky a na čem máte ještě zapracovat.

Kromě kurzu online zde naleznete i materiály k procvičování (v sekci „OPÁČKO“). Materiály jsou přidávány postupně, navštěvujte nás pravidelně. ☺

1. LEKCE ZDARMA

Můžete si vyzkoušet 1. lekci zdarma, abyste viděli, jak kurz funguje.

Obsah kurzu

1. lekce:

● PODSTATNÁ JMÉNA
● ČLENY
● POUŽITÍ ČLENŮ
● SLOVESO „TO BE“
● UKAZOVACÍ ZÁJMENA I.
- Weather (počasí)
- Where are you from? (Odkud jste?)
- At home/work/the language school
- Místní předložky (above/under, on,
in front of/behind, next to)

2. lekce:

● INFINITIV
● SLOVESO „TO HAVE (GOT)“ (mít, vlastnit)
● MNOŽNÉ ČÍSLO PODSTATNÝCH JMEN
● UKAZOVACÍ ZÁJMENA II.
- Krátké stručné odpovědi
- Colours (barvy)
- Numbers (čísla 1-100)
- How old are you? (Kolik ti je?)

3. lekce:

● PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ
● KDE/KDY/PROČ/CO/JAK V OTÁZCE
● SLOVOSLED (věta oznamovací)
● ROZKAZ (2. osoba)
● ČLENY (použití)
- Here/there/over there (zde/tam/támhle)
- Write to, say hello/hi to (psát, pozdravit)

4. lekce:

● PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENA
● PŘIVLASTŇOVACÍ PÁD
● PŘEHLED SLOVES: BE, HAVE, VÝZNAMOVÁ SLOVESA
● DVĚ VÝZNAMOVÁ SLOVESA
- "Give" nebo "take" (dát, vzít)
- Základní lidské potřeby (hlad/žízeň, atd.)
- Krátké stručné odpovědi
- Oslovení/pozdravy

5. lekce:

● PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ
● ROZDÍL MEZI PŘÍTOMNÝM ČASEM
PROSTÝM A PRŮBĚHOVÝM
● PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ
(VYJÁDŘENÍ BUDOUCNOSTI)
- Chystat snídani/snídat, atd.
- Směr: jet/odjet, přijít/přijet, vrátit se, atd.
- "Go" nebo "come" (odjet, přijet)
- Days of the week (dny v týdnu)
- Vyjádření času (hovorově)

6. lekce:

● SLOVOSLED a vazba THERE IS/ARE
● TÁZACÍ DOVĚTKY (be, have)
● PŘÍSLOVCE FREKVENCE
- Když něčemu dáváme přednost (prefer)
- Jakou to má barvu/tvar?
- Z čeho je to vyrobeno?

7. lekce:

● MODÁLNÍ (způsobová) SLOVESA
● CAN + slovesa smyslového vnímání
● MUST nebo HAVE TO?
- Teach, study, learn
- "True" nebo "right" (pravdivý)
- "Good" nebo "well" (dobrý, dobře)

8. lekce:

● BUDOUCÍ ČAS „GOING TO“
● ZÁJMENA PO PŘEDLOŽKÁCH
● „POVÍDÁNÍ“ O PŘEDLOŽKÁCH
● JAKÝ JE ROZDÍL MEZI „AT“ a „IN“?
- Good/bad at (dobrý/špatný v)
- Ask for, ask about, ask questions
- Explain sth to sb (vysvětlit)
- Vedlejší věta, začínající na „aby“

9. lekce:

● SOMEBODY IS..., SOMETHING IS...
● JEDEN ZÁPOR VE VĚTĚ
● JEDNO SLOVO MŮŽE BÝT VÍCE SLOVNÍMI DRUHY ZÁROVEŇ
● CO VŠECHNO ZNAMENÁ „WHAT“?
(Pozor! Angličtina neskloňuje)
● SLOVOSLED – ZDŮRAZNĚNÍ ČASU
● VYNECHÁVÁNÍ „OF“ (2. pád)
- Too (také/příliš)
- Like (mít rád/líbit se)
- Konverzační návyky
- Collecting (sběratelství)

10. lekce:

● „DO“ JAKO POTVRZENÍ/DŮRAZ
● REALLY (opravdu)
● PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ (opak.)
● PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ (opak.)
● PŘEDLOŽKY V OTÁZKÁCH
- Are you in a hurry/do you hurry? (Spěcháš?)
- Leave/Enter (odejít/vstoupit)
- I can’t wait + infinitiv (Nemůžu se dočkat)
- On the computer/internet/phone
- First names (křestní jména)

11. lekce:

● SLOVESA SMYSLOVÉHO VNÍMÁNÍ
● JAK ROZEZNÁM PŘÍDAVNÉ JMÉNO OD PŘÍSLOVCE?
● TOO/EITHER (také/také ne)
- Základní identifikační dotazy
- “Speak” nebo “talk” (mluvit, povídat si)
- Different jobs (různá zaměstnání)
- On holiday (na dovolené)
- At the weekend/on the weekend?
- Mám používat amer. nebo brit. angličtinu?

12. lekce:

● “SOME/ANY” A JEJICH SLOŽENINY
- Stuff/thing/a kind of (látka/věc/druh)
- Made of/made from? (vyrobeno z)
- Kind of (tak nějak)
- In the kitchen (v kuchyni)
- Příjmení rodiny

13. lekce:

● OTÁZKY PODMĚTNÉ A PŘEDMĚTNÉ
- In the bathroom (v koupelně)
- Turn on/off (zapnout/vypnout)
- At a hotel reception (na recepci)
- Hotel facilities (hotelové vybavení)

14. lekce:

● BUDOUCÍ ČAS PROSTÝ - opakování
● BUDOUCÍ ČAS (PROSTÝ) S “WILL”
● Jaký je rozdíl mezi WHEN a IF?
● BUDOUCÍ ČASY - využití v praxi
● BUDOUCÍ ČAS PROSTÝ: “TIMETABLES”
- Objednávání v restauraci
- Objednat: "have" nebo "order"
- "Finish" nebo "end" (dokončit, ukončit)

15. lekce:

● KRÁTKÉ STRUČNÉ ODPOVĚDI S "WILL"
● BUDOUCÍ ČAS PRŮBĚHOVÝ
● ČASOVÉ PŘEDLOŽKY (in, for, by)
- Transport: go by, take, fly, sail, drive/ride
- "What time" nebo "when" (kdy)
- Leave/arrive (odjet z, přijet do)
- "Fast" nebo "quickly" (rychle)
- "Early" nebo "soon" (brzy)
- Cesta (trip, journey, walk, ride, drive, voyage, flight)

16. lekce:

● ROZKAZ (1. a 3. osoba)
● PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB "bych" (WOULD, COULD, SHOULD)
- Vyjádření času (formálně)
- Do sb. a favour (udělat někomu laskavost)
- Get (obstarat)
- Get on/in/off/out of (nastoupit, vystoupit)
- View of... (výhled na)
- Put the kettle on (postavit vodu na čaj)
- I wonder (jsem zvědavý, říkám si)
- Months of the year (měsíce v roce)

17. lekce:

● PŘEDLOŽKY "AT"a "IN"
● ŘADOVÉ ČÍSLOVKY
● DOUBLE QUESTION (dvojitá otázka)
- Can I ask you for directions? (Můžu se vás zeptat na cestu?)
- Rozmístění budov
- Dotazy na cestu
- Get to know (konečně poznat)
- Pay attention (věnovat pozornost)

18. lekce:

● TÁZACÍ DOVĚTKY (celkový přehled)
● SAMOSTATNÁ PŘIVL. ZÁJMENA
● PŘIVLASTŇOVACÍ PÁD (víceslovný)
● ONE OF... (jeden z...)
● MOST, MOST OF THE (většina)
- Národy, jazyky, příslušníci národů
- At all (vůbec ne)
- Make friends with (spřátelit se)
- Look/smile/shout at (podívat se na, atd.)
- Inside the house (v domě)
- House from the outside (dům z vnějšku)
- "Tall" nebo "high" (vysoký)

19. lekce:

● PŘIVLASTŇOVACÍ PÁD V MN. ČÍSLE
● BUDOUCÍ ČASY (schedule; have a party, meeting, appointment; úhel pohledu)
● BE ABOUT TO (chystat se něco udělat)
● VYNECHÁVÁNÍ SPOJKY "THAT"
- Be scheduled for (naplánovaný na)
- Be free, have free time (mít volno)
- Take a day off (vzít si den volna)
- Fall asleep, wake up (usnout, probudit se)

20. lekce:

● ANOTHER, OTHER, THE OTHER
● ONE, ONES
● ČLENY (důkladněji)
● A... OF MINE (nějaký můj)
- What are they wearing?
- Parts of garments
- Put on/take off (obléknout, sundat)
- A shopping list (nákupní seznam)
- On different occasions (různé příležitosti)
- Parts of the body (části těla)

21. lekce:

● MINULÝ ČAS PROSTÝ
● MUCH/MANY, LITTLE/FEW
few/a few, little/a little
- FOOD PYRAMID
- Food, Meal, Dish, Course
- Thanksgiving
- Idiomy
- British food
- At lunchtime

22. lekce:

● NEPRAVIDELNÁ SLOVESA
● SLOŽENINY SE SLOVESEM GET
- Applying for a job
- Pen pals
- Home office
- My to do list - Dealing with computer problems
- Job/work
- Interesting jobs
- Appointments

23. lekce:

● GERUNDIUM
● GO + GERUNDIUM
● POČITATELNÁ, NEPOČITATELNÁ
● PODSTATNÁ JMÉNA
● JAK POČÍTAT NEPOČITATELNÉ?
● DĚLENÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN
- Present, Late, Poor
- SMELL
- Be on a diet
- Lose weight

24. lekce:

● TVORBA PŘÍDAVNÝCH JMEN
● ŘAZENÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN
● STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN
- As tall as...
- In a hospital
- Fears, Phobias

25. lekce:

● PŘÍDAVNÉ JMÉNO + PŘEDLOŽKA + GERUNDIUM
● USED TO
● PŘÍDAVNÉ JMÉNO + INFINITIV
- Appointment with a doctor
- AT THE GYM
- Look after the brain

26. lekce:

● MINULÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ
● Otázky PODMĚTNÉ A PŘEDMĚTNÉ (opakování)
- He was born...
- Being Sarcastic
- Giving/Receiving Compliments

27. lekce:

● TRPNÝ ROD
- Big Headed Bio
- Speaking on the Phone
- Speaking to a Friend
- Taking a Message
- Ordering a Pizza

28. lekce:

● SPEAK, TALK, SAY, TELL
● BECAUSE, SO
- Mobile Phones
- Telephone Language
- Telephone Tips

29. lekce:

● VZTAŽNÉ VĚTY
● VZTAŽNÁ ZÁJMENA
- Film/Movie
- The Oscars
- Celebrities

30. lekce:

● PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ
- What I have done in my life
- Apologies (omluvy)
- TV programmes
- AD STRATEGY

31. lekce:

● CHANGE THE TOPIC
- EMERGENCY (Police)
- EMERGENCY (Fire Department/Brigade)
- EMERGENCY (Ambulance)
- BODY LANGUAGE

Instrukce k lekcím

 • I/ VOCABULARY (Slovníček):
  Projděte si slovíčka a ujasněte si, která umíte. Můžete si je vytisknout pro snadnější učení. Kurzistům jsou navíc zasílána tato slovíčka na kartičkách.
 • EXERCISE WORKSHEET
  (Pracovní list se cvičeními):

  Vytiskněte, zatím nic nevyplňujte! (Pouze ve VERZI PDF).
 • II/ GRAMMAR (Gramatika):
  Postupně prostudujte všechny texty. (V případě nejasností se obraťte na lektorku.) Zároveň vyplňujte cvičení dle instrukcí.
 • III/ CONVERSATION (Konverzace):
  Zde se naučíte běžné hovorové výrazy, procvičíte slovíčka, pochopíte souvislosti, atd.
 • IV/ TEXTS (Texty):
  1. Přeložte text. (Zjistíte, jaká slova neumíte, co vám není jasné z gramatiky.)
  2. Správnost překladu si ověřte v Klíči (na konci lekce).
 • V/ HOMEWORK (Domácí úkol):
  1. Vypracujte úkol a zašlete jej lektorce jako přílohu emailu (ve formátu MS Word).
  2. Do 7 pracovních dní obdržíte úkol opravený a vyhodnocený.

Ceník a nabídka studijních programů

Název stud. programu Optimální tempo Počet lekcí Max. počet domácích úkolů Max. počet konzultací Cena
POHODA 30 měsíců 1 lekce měsíčně 1 úkol měsíčně 1 konzultace týdně 500 Kč za měsíc
KLASIK 15 měsíců 2 lekce měsíčně 2 úkoly měsíčně neomezeně 700 Kč za měsíc
EXTRA 10 měsíců 3 lekce měsíčně 3 úkoly měsíčně neomezeně 900 Kč za měsíc
KOMFORT 12 měsíců 30 lekcí na rok úkol možno poslat hned po opravení neomezeně 9600 Kč
jednorázově na rok

Programy POHODA, KLASIK, EXTRA:
- Zpřístupnění lekcí vždy 20. dne v měsíci, po obdržení platby. (Pokud připadne 20. den v měsíci na víkend/státní svátek, lekce je zpřístupněna nejbližší pracovní den.)
- Možnost přerušit či ukončit předčasně studium, viz Obchodní podmínky.
- Kurzovné se hradí formou měsíčních splátek.

POHODA: Základní varianta studia. Program počítá s tím, že zvládnete 1 lekci za měsíc, a že budete posílat lektorce 1 domácí úkol za měsíc.
KLASIK: Intenzivnější varianta studia. Program počítá s tím, že zvládnete 2 lekce za měsíc, a že budete lektorce posílat 2 domácí úkoly za měsíc.
EXTRA: Pokud jste připraveni studovat opravdu velmi intenzivně a máte dostatek času, je pro vás tento program nejvýhodnější. Program počítá s tím, že zvládnete 3 lekce za měsíc, a že budete posílat 3 domácí úkoly za měsíc.

Program KOMFORT:
- Zpřístupnění všech lekcí najednou (od doby zahájení studia).
- Studium nelze přerušit ani předčasně ukončit (pouze ve výjimečných případech, viz Obchodní podmínky).

code by zatamoko.cz

© 2016 by Kamila Spurna